Sbírka na církevní školství v Královéhradecké diecézi

Sbírka na církevní školství v Královéhradecké diecézi v neděli dne 20. září 2020

Drazí věřící, bratři a sestry, v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.

V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. V tomto roce probíhá rozsáhlá rekonstrukce nových prostor Biskupského gymnázia v Hradci Králové a také rekonstrukce prostor mateřské školy v Kutné Hoře, která byla rozšířena o druhé oddělení.

Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv významná část dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Na gymnáziích takoví žáci dokonce výrazně převažují a pro mnohé je to první setkání s církevní institucí. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své děti do péče církevních škol, zde doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, důraz na všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti každého žáka či studenta.

Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, chceme v našich školách představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru v Boha jako plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat živou víru v Krista ve společenství podobně smýšlejících lidí.

Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.

Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 856.000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky a vybavení do odborných učeben. Na nákup sportovního náčiní či realizaci mezinárodních sportovních aktivit využily prostředků ze sbírky mateřská škola v Kutné Hoře, gymnázium v Kutné Hoře i gymnázium v Hradci Králové. ZŠ v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem ze špatně dostupných obcí. Biskupské gymnázium v Hradci Králové dále finančně podpořilo účast studentů na adaptačních kurzech a nakoupilo přístroje pro praktickou výuku fyziky, gymnázium maltézských rytířů ve Skutči modernizovalo odbornou učebnu kriminalistiky a salesiánský domov mládeže v Hradci Králové mohl pořídit nové počítače. Část sbírky je pravidelně použita také na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.

I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

P. Prokop Brož biskupský vikář pro církevní školství