Ohlášky – 21. května 2023 (7. neděle velikonoční)

V pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze a příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého – zde, v katedrále, budeme slavit poutní slavnost.

Před 12. roky dne 23. května zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek. Proto v úterý bude večerní mše svatá v katedrále obětovaná za něho a bude ji celebrovat pan biskup Josef Kajnek a přítomní kněží. Z tohoto důvodu nebude mše svatá v kostele Panny Marie.

I v tomto týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 v kapli sv. Klimenta a večerní s májovou pobožností v kostele Panny Marie. Výjimka je v úterý a v sobotu, kdy je večerní mše svatá v katedrále.

Příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého, zde v katedrále budeme slavit poutní slavnost.

  • v předvečer slavnosti, v sobotu, bude v 18:30 v katedrále mše svatá z vigilie svatodušní slavnosti
  • v neděli zde budou mše svaté jako v jinou neděli. Poutní mši svatou v 9:00 hodin bude celebrovat pan biskup Jan Vokál. Při mši svaté bude udělovat svátost biřmování našim farníkům některým biřmovancům z diecéze
  • v 17:30 budou v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Srdečně zveme k účasti

Minulou neděli byla v celé naší diecézi sbírka věnovaná na pronásledované křesťany ve světě. Zde v katedrále činila … 9.049,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tuto sbírku přispěli. Příští neděli bude i v naší farnosti celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v naší diecézi.