Ohlášky – 28. května 2023 (Seslání Ducha Svatého)

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; v úterý památka sv. Zdislavy; ve středu je svátek Navštívení Panny Marie; ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků a příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je věnována na pastorační aktivity v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Zde v katedrále dnes slavíme poutní slavnost. Mše svaté zde budou v pravidelném nedělním pořádku. Poutní mši svatou v 9:00 bude celebrovat pan biskup Jan Vokál a bude při ní udělovat svátost biřmování našim farníkům a několika biřmovancům z diecéze.

Dnes v 17:30 budou zde v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

Zítra, tedy v pondělí svatodušní, bude zde v katedrále mše svatá také dopoledne v 9:00 hodin.

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a následuje období liturgického mezidobí.

Tento týden končí měsíc květen. Proto v tomto týdnu budou ve všední dny mše svaté ráno v 7:00 hodin v pondělí, v úterý a ve středu v kapli sv. Klimenta a ve čtvrtek v pátek a v sobotu již opět v kostele Panny Marie. Večerní mše svaté v 18:30 hodin budou v pondělí a ve středu v kostele Panny Marie a v úterý a pak již pravidelně od čtvrtka zde v katedrále.

Tento týden je první pátek v červnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin.

Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude zde v katedrále v pátek. Od 17:30 tichá adorace a v 18:00 bude následovat společná adorace se svátostným požehnáním. V 18:30 hodin začne pravidelná mše svatá.

Tento týden, v pátek, bude v celé naší republice i v jiných zemích v Evropě probíhat „Noc kostelů“. Zde v katedrále začne mší svatou v 18:30 hodin a zakončíme jí závěrečným požehnáním ve 23:00 hodin. Program naleznete také venku na vývěsce.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.