Fotogalerie 2019

Duben

Posvěcením ratolestí, průvodem z kaple sv. Klementa do katedrály, byla zahájena mše svatá Květné neděle a velikonoční týden.

Moto dnešního diecézního setkání "Ať se mi stane podle Tvého slova" je v katedrále vyobrazen na fresce v kněžišti. Setkání bylo zastoupeno velkým množstvím mladých křesťanů. Po homilii byli přijati panem biskupem Janem Vokálem tři bohoslovci za kandidáty jáhenské služby. Nezapomeňme je stále podporovat ve svých modlitbách.

Třetí skrutinium katechumenů v přípravě na přijetí křtu a biřmování z rukou pana biskupa Jana na Bílou sobotu velikonoční.

Březen

Katechumeni se zúčastnili druhého skrutinia před přijetím křtu. Pamatujme na ně ve svých modlitbách, a vzpomeňme i na ty kteří již v minulých létech křest o velikonocích přijali.

Dnes bylo pět katechumenů v naší farnostiúčastno Prvního skrutinia před přijetím svátosti křtu a svátosti biřmování z rukou pana biskupa o Velikonocích 2019.

V pátek a v sobotu byla pro farníky při katedrále Svatého Ducha připravena v předvelikonoční době Postní duchovní obnova s vedením P. Vojtěcha Suchého, SJ.

Postní doba se také vyznačuje pobožnostmi křížové cesty 8. březen s P. Fr. Hladkým a 12. duben s P. Jos. Sochou. Připojte se také i vy k této pobožnosti pokání.

Při obřadu popeleční středy přijali farníci popelec a tak byla zahájena čtyřicetidenní postní doba přípravy na Velikonoce.

Mezi čekatele křtu bylo přijato šest katechumenů. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách a připojme prosby i za všechny kteří je předcházeli v minulých létech.

Únor

Slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), oslavila farnost při katedrále posvěcením hromničních svící a průvodem katedrálou a pokračováním mší svatou.

Svátek Uvedení Páně do chrámu je již tradičním setkáním biskupa Jana s řeholníky žijícími v královéhradecké diecézi. V kapli svatého Klimenta byly požehnány svíčky a pak následoval průvod do katedrály Svatého Ducha ke slavení mše svaté se všemi zúčastněnými.

Leden

Na začátku večerní mši svaté bylo uvedeno pět k žadatelů do katechumenátu. Na Velikonoce 2019 přijmou z rukou pana biskupa Jana Vokála svátost křtu.

Dnešním svátkem "Panna Maria, Matka jednoty křesťanů" je zahájen Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tento týden až do 25. ledna bude každý den hodinu přede mší svatou vystavena Nejsvětější svátost k soukromé a společné adoraci a modlitbám za jednotu všech křesťanů, po které bude následovat večerní mše svatá. Jste všichni zváni, kdo se za jednotu křesťanů chcete modlit.

V předvečer Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se setkali místo pravidelné mše svaté k Ekumenické bohoslužbě se zástupci nekatolických církví vedenou panem biskupem Janem Vokálem.

Pan biskup Mons. Jan Vokál požehnal Tříkrálovým koledníkům.

V předvečer svátku Zjevení Páně - Tří Králů, požehnal Mons. Josef Socha vodu, kadidlo a křídu, které si farníci mohou odnést do svých domovů.

Slavnost Zjevení Páně - Tří Králů, končí doba vánoční.

Slavnostní Novoroční mše svatá ke cti Matky Boží, Panny Marie s prosbou o požehnání do všech dnů roku 2019. kterou celebroval u příležitosti uvedení do úřadu nový Generální vikář P. Jan Paseka.