Fotogalerie – 2020

Duben

Květná neděle z obrazovky počítače s fotkami menší kvality. Postní doba v mimořádných podmínkách je pro nás křesťany výzvou pro větší otevření se Bohu.

Březen

Adorace byla jedinou možností v 11. týdnu března, jak se setkat s Kristem v katedrále. Další zpřísněná opatření a uzavření katedrály z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem ukončilo možné adorace. Modleme se za infikované i zemřelé jako následek této epidemie.

Zemřel farník Jiří Vrba a farnost se připojila k jeho rodině, která se s ním přišla rozloučit do katedrály Svatého Ducha.

Únor

Dnes byla první pobožnost křížové cesty v postním období před velikonocemi v 17:45 před večerní mší svatou.

Postní dobu jsme započali přijetím uděleného Popelce při mši svaté. Označení křížem s posvěceným popelem nám připomíná, že jsme jen prach a popel.

Po promluvě při mši svaté byli přijati katechumeni mezi čekatele křtu. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice byl zahájen posvěcením svíček a průvodem po katedrále.

Pan bisku Mons. Jan Vokál pozval řeholníky královéhradecké diecéze ke společnému setkání. Setkání bylo zahájeno mší svatou a pak pokračovalo v biskupské rezidenci.

Leden

Uvedení čekatelů do katechumenátu. Na počátku mše svaté přijal pan arciděkan Mons. František Hladký pět čekatelů do katechumenátu. O Velikonocích by měli přijmout křest z rukou pana biskupa Mons. Jana Vokála.

Na počátku týdne modliteb za jednotu křesťanů se sešli k ekumenické bohoslužbě zástupci církví a církevních společenství ke společné bohoslužbě.

Začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů je 18. ledna na svátek "Panna Maria, Matka jednoty křesťanů" a trvá do svátku "Obrácení svatého Pavla" sobota 25. leden. Každý den tohoto týdne je možné od 17:30 až 18:15 hod a to od 21. ledna do 25. ledna zúčastnit se adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, před večerní mší svatou.

Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Končí i pohled do vystaveného Betlému v katedrále, který bude opět uložen do depozitáře na celý rok. Kristus by ale měl v naších srdcí zůstávat i když Vánoce skončily.

Tříkrálovým koledníkům vyslaným na tříkrálovou sbírku pro Charitu požehnal Mons. Jan Paseka Generální vikář diecéze.

Druhá neděle po Narození Páně letos připadla na 5. leden, což je jeden den před svátkem Zjevení Páně-Tří králů.

Svátek Matky Boží, Panny Marie a první den roku 2020 oslavili farníci při katedrále Svatého Ducha s generálním vikářem Mons. Janem Pasekou a Mons. Františkem Hladkým.