Fotogalerie – 2018

Prosinec

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Listopad

Po večerní mši svaté za pronásledované křesťany vyšel průvod z kaple sv. Klimenta s rozsvícenými svíčkami, které byly položeny u misijního kříže před katedrálou. Následovala krátká bohoslužba slova a společná modlitba za všechny křesťany pronásledované na celém světě.

Poutní slavnost k našemu hlavnímu patronu svatému Klimentovi začala zpívanými nešpory katedrální kapituly včele s biskupem Josefem Kajnekem. Slavnost pokračovala mší svatou ke cti svatého Klimenta.

Kněžský den je setkání biskupa s kněžími diecéze a naopak. Tento kněžský den byl zahájen mší svatou.

V předvečer státního svátku Den boje za svobodu a demokracii byla sloužena mše svatá také na poděkování za 90 let Fakultní nemocnice Hradec Králové, kterou celebroval biskup Jan spolu s katedrální kapitulou. Bohoslužby se zúčastnili zástupci města a Fakultní nemocnice.

Při mši svaté jmenoval pan děkan novou pastorační radu, na kterou bychom neměli ve svých modlitbách zapomínat.

Památku zesnulých uctili kněží Královéhradecké katedrální kapituly dušičkovou mší svatou a následnou modlitbou nad hroby Pouchovského hřbitova.

Uctění památky padlých v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 vzpomínkovou bohoslužbou.

Slavnost Všech svatých by měla připomenout každému křesťanu, že máme být svatí i my.

Říjen

Mší svatou jsme oslavili a vzpomněli dnešního výročí posvěcení naší královéhradecké katedrály Svatého Ducha. Připomínkou je i ne zrovna kvalitní fotka původního hlavního oltáře z roku 1900.

Září

Večerní mší svatou oslavili farníci katedrály Svatého Ducha spolu s panem biskupe Josefem Kajnekem a přítomnými kněžími svátek Svatého Václava.

Pan biskup Mons. Jan Vokál pozval na výročí svého narození šedesát let kněze z Královéhradecké diecéze, aby se s nimi podělil při mši svaté o tuto radost,

Dobrovolní hasiči uctili mší svatou svého patrona svatého Floriána v katedrále v deset hodin. Mons. Fr. Hladký požehnal po mši svaté vyznamenání a ocenění, které byly následně udělovány. Zúčastnění hasiči byli z Čech, Moravy, Slovenska a Polska.

Základní církevní škola zahájila nový školní rok 2018 / 2019 v katedrále Svatého Ducha mší svatou se svým biskupem Janem Vokálem a se spirituály základní školy.

Novohrádečtí farníci poděkovali v katedrále Svatého Ducha Mons. Františkovi Hladkému za jeho mnohaletou pastoraci v jejich farnosti. Foto: Milada Fejtková

Žehnání školních potřeb, dětí a učitelů do začátku nového školního roku 2018 až 2019.

Srpen

S odcházejícím páterem Petrem Zadinou se farnost při katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové rozloučila mší svatou. Buďme i nadále v modlitbách s ním.

Červen

Mší svatou zakončila Základní církevní škola Jana Pavla II. školní rok 2017 až 2018 v katedrále.

Slavnost Božího těla je pro křesťany velkým svátkem a zároveň připomínkou na ustanovení Eucharistie před umučením Pána Ježíše.

Květen

První svaté přijímání přivedlo děti blíže ke Kristu, a my na ně nesmíme zapomínat ve svých modlitbách, a vyprošovat jim tuto milost pro celé jejich životy.

Noc kostelů je letos již 10. ročníkem, vzájemného se otevření církví žijících v regionu.

Na začátku poutní mše svaté Božího hodu svatodušního požehnal pan biskup Jan Vokál květiny - růže, které na závěr byly rozdány odcházejícím. Požehnané růže si odnesli všichni do svých domovů aby se provoněl příbytek nejen vůní růží ale i vůní Ducha Svatého.

Svátost biřmování při slavení mše svaté přijalo z ruky pana biskupa Jana Vokála necelých třicet kandidátů.

Poutní mší svatou v bývalé seminární kapli jsme uctili našeho českého patrona a také patrona královéhradecké diecéze svatého Jana Nepomuckého.

Duben

Slavnost Boží hod velikonoční byl velkou oslavou Zmrtvýchvstání Páně. Na závěr mše svaté udělil pan biskup všem přítomným z pověření papeže Františka požehnání s plnomocnými odpustky.

Březen

Svěcením ohně a Paškálu začaly obřady Bílé soboty v trochu plačtivém počasí. Sedm katechumenů přijalo křest, biřmování a také poprvé Eucharistické Tělo a Krev Kristovu.

Bílá sobota začala Ranními chválami a vystavením Nejsvětější Svátosti k celodenní adoraci.

Obřady Velkého pátku jsou vzpomínkou na naši spásu v bolestném ukřižování a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Obětoval se za nás z lásky k nám, aby nás svou smrtí a bolestí vykoupil.

Obřady Zeleného čtvrtku připomínají poslední Ježíšovu večeři s apoštoly, ustanovení svátosti Eucharistie, utrpení v Getsemanské zahradě ale i Jidášovu zradu.

Mše svatá celebrovaná otcem biskupem Janem Vokálem s přítomnými kněžími celé diecéze a obnovou kněžských slibů. Při obřadu mše svaté byly posvěceny oleje, které se používají k udílení svátostí.

Svěcením ratolestí palmových a jívových větviček začíná obřad květné neděle. Připomínáme si slavnostní Ježíšův vjezd do Jeruzaléma před velikonočními jarními svátky na oslátku.

Mše svatá na závěr diecézního setkání mládeže s královéhradeckými biskupy.

Účast katechumenů na třetím a posledním skrutiniu před velikonočním přijetím svátosti křtu a biřmování z rukou našeho biskupa Jana Vokála. Modleme se za ně.

Postní duchovní obnova nás přiblížila duchovně svými přednáškami inspirovanými "Poselstvím papeže Františka k postní době 2018", a dává nám tak možnost prožít blížící se velikonoční dobu co nejhlouběji.

Setkání katechumenů při druhém skrutiniu před velikonočním přijetí svátosti křtu a svátosti biřmování.

První skrutinium katechumenů, kteří přijmou o velikonocích z rukou pana biskupa svátost křtu a svátost biřmování. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách.

Únor

Při mši svaté přijali starší a nemocní farníci svátost nemocných.

První postní křížová cesta. Vzpomínkou na křížovou cestu Našeho Pána Ježíše Krista jsme se připojili i my svou účastí na této pobožnosti.

Při mši svaté byl posvěcen popel, kterým kněží a jáhen udělovali všem přítomným znamení kříže na čelo - popelec. Vstoupili jsme tak do čtyřicetidenní postní doby před velikonocemi.

Dnešní den začal pro Církevní základní školu Bohoslužbou slova, posvěcením popela a pak byl dětem udělován popelec.

Slavnost Uvedení Páně do chrámu oslavila farnost při katedrále Svatého Ducha večer. Posvěcení svíček Hromniček a průvodem po katedrále byla slavnost zahájena. Následovalo slavení mše svaté.

Mezi čekatele křtu byli přijati katechumeni, kteří přijmou křest z rukou pana biskupa Jana Vokála o vigilii Hodu Božího velikonočního. Dnes přijali od pana arciděkana Písmo Svaté-Bibli, aby se mohli často setkávat se Slovem Božím.

Dnešní svátek je také setkáním řeholníků a řeholnic se svým biskupem. Po slavení mše svaté se odebrali řeholníci na setkání s biskupem Janem Vokálkem.

Leden

K setkání na ekumenické bohoslužbě ve společné modlitbě, a v osobní pokoře nás křesťany vede sjednocení a vysvobozuje nás z pout řetězů zla a nenávisti.

Svátkem "Panna Maria, Matka jednoty křesťanů" začal Týden modliteb za jednotu křesťanů. Můžeme také prosit o jednotu v našich rodinách. Adorací před večerní mší svatou od 17:30 můžeme prosit za jednotu křesťanů v naší vlasti i v celém světě.

Adorací při prvním pátku měsíce ledna a následnou mší svatou byla slavena Vigilie Zjevení Páně - Tří králů. Při bohoslužbě byla posvěcena tříkrálová voda, kadidlo a křída k rodinnému posvěcení a označení domovů farníků.

Pan biskup Jan Vokál po mši svaté posvětil křídu pro označování domů a dal požehnání všem koledníkům ke tříkrálové sbírce pro Charitu v Hradci Králové.

Novoroční mší svatou jsme oslavili také svátek Matky Boží, Panny Marie. Novoroční požehnání nám udělil pan biskup Josef Kajnek.