Ohlášky – 6. prosince 2020 (2. neděle adventní)

Zítra, v pondělí, je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve; v úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu a příští neděle je 3. adventní.

V týdnu jsou zde v katedrále mše svaté v obvyklou dobu, tj. v 18:30 hodin.

Příští neděli zde budou mše svaté v 7:00; v 9:00 a v 10:30 hodin.

Příležitost k přijetí svátosti smíření zde budete mít každý všední den od 18:00 hodin.

Každý všední den se zde od 18:00 hodin společně modlíme modlitbu sv. růžence.

Vzadu na stolku za lavicemi jsou Vám k dispozici brožury „Advent“ – obsahující biblické texty a meditace pro dobu adventní

a

„Kamínky“, vydané u příležitosti stého výročí od narození pana arcibiskupa Karla Otčenáška, jak na něho vzpomínají někteří lidé, kteří se s ním setkávali.

Zde v katedrále v pravé jižní lodi je umístěná pokladnička s nápisem „Na květiny o Vánocích“. Prosím Vás, abyste podle svých možností na tento účel přispěli. Předem Pán Bůh zaplať.

Ohlášky – 29. listopadu 2020 (1. neděle adventní)

V pondělí je svátek sv. Ondřeje, apoštola; ve čtvrtek je památka sv. Františka Xaverského, kněze a příští neděle je 2. adventní.

Dnes, na začátku každé mše svaté, posvětíme adventní věnec, který v době adventní budeme vidět zde v katedrále a také adventní věnce pro Vaše domovy. Pokud to již neděláte, zkuste si občas doma zhasnout světla a nechte hořet jen potřebný počet svící na adventním věnci a přitom se společně pomodlete modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria, nebo Anděl Páně, nebo jeden desátek svatého růžence, nebo si i zazpívejte nějakou adventní píseň. Je velmi pravděpodobné, že začnete více objevovat duchovní atmosféru adventu.

Ve všední dny zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Příští neděli zde budou mše svaté výjimečně v 7:00; v 9:00 a v 10:30 hodin.

Tento týden je první pátek v prosinci. Příležitost ke sv. zpovědi budete mít zde v katedrále každý všední den od 18:00 a v pátek od 17:30 hodin, ale s ohledem na mimořádnou situaci v severní, levé, boční lodi.

V pátek v 17:30 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18:00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním.

CÍRKEVNÍ OPATŘENÍ BISKUPA PRO DIECÉZI

S účinností od soboty 3. října 2020, do odvolání, uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Dbejte prosím také mimořádné opatrnosti při podávání Svatého přijímání.

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020, ve kterém je mimo jiné stanoveno:

– Zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a nad 20 osob ve vnějších prostorech s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry.

– Zákaz dle výše uvedených omezení se vztahuje i na bohoslužby.

– Výjimkou jsou od 19. 10. 2020 pohřby a účast na svatbě s tím, že účast na akci není vyšší než 30 osob.

Je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v ohrožení. Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy, k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci, k častější, i veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě. Hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.

S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby a duchovní opory všem, kdo trpí či kdo slouží druhým.

S požehnáním, v modlitbě Váš biskup + Jan