Ohlášky – 26. května 2024 (Nejsvětější Trojice)

Ve čtvrtek je památka sv. Zdislavy; v pátek svátek Navštívení Panny Marie; v sobotu památka sv. Justina, mučedníka a příští neděli oslavíme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně.

Minulou neděli byla i u nás celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi, na kterou jste zde přispěli částkou … 18.180,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Tento týden končí měsíc květen. Proto v tomto týdnu budou v pondělí až pátek mše svaté ráno v 7:00 hodin v kapli sv. Klimenta a v sobotu již opět v kostele Panny Marie. Sobotní večerní mše svatá bude již opět v katedrále.

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v naší farnosti příští neděli. Mši svatou v katedrále v 9:00 zde bude celebrovat pan biskup Jan Vokál s přítomnými kněžími. Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější Svátostí ke dvěma oltářům. První bude postavený na Velkém náměstí u kříže u katedrály a druhý bude v kostele Panny Marie. Tam eucharistický průvod zakončíme chvalozpěvem „Bože, chválíme Tebe“. Milí farníci, prosím, zařiďte si vše tak, abyste se mohli eucharistického průvodu zúčastnit. K účasti zveme družičky, děti a jejich rodiče i Vás všechny, milí farníci. Z tohoto důvodu nebude obvyklá mše svatá v 10:30 zde v katedrále.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo Farních informací.

Ohlášky – 19. května 2024 (Seslání Ducha Svatého)

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze a příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je věnována na pastorační aktivity v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Zde v katedrále dnes slavíme poutní slavnost. Mše svaté zde budou v pravidelném nedělním pořádku. Poutní mši svatou v 9:00 bude celebrovat pan biskup Jan Vokál a bude při ní udělovat svátost biřmování.

Dnes v 17:30 budou zde v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a následuje období liturgického mezidobí.

Před 13 roky, dne 23. května, zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek. Proto ve čtvrtek bude večerní mše svatá v katedrále obětovaná za něho a bude ji celebrovat pan biskup Jan Vokál a přítomní kněží. Z tohoto důvodu nebude večerní mše svatá v kostele Panny Marie.

Tento týden v sobotu při mši svaté v 10:00 hodin zde udělí pan biskup Jan Vokál kněžské svěcení dvěma jáhnům z naší diecéze. Srdečně zveme k účasti i Vás všechny.