Slovníček

Agonie v Getsemanské zahradě
(Kristus na hoře Olivetské) – duchovní zápas (agon) Ježíše Krista na Olivové hoře (Olivetské hoře) mezi jeho dvěma přirozenostmi: lidskou, provázenou obavou z nastávajícího utrpení a božskou, která mu dodávala sílu, symbolizována také postavou anděla. K námětu patří také spící apoštolové a Jidáš se zbrojnoši.

Ambon
místo, pult, z kterého se čtou biblické texty.

Bazilika
v církevní architektuře typ kostela skládajícího se z lichého počtu lodí, z nichž střední je osvětlena přímo. Někdy bývá součástí příčná loď, předsíň na západě, atrium, věže.

Hostie
čistý pšeničný chléb používaný při mši sv., v latinské církvi nekvašený v podobě tenkých kulatých oplatků.

Katedrála
biskupský kostel s kapitulou. Může také znamenat architektonický typ v gotice.

Krucifix
spodobnění Krista na kříži.

Liturgie
bohoslužba.

Pastoforium
svatostánek, místo pro úschovu hostií. V pozdní gotice drobná věžovitá kamenná architektura při stěně kněžiště.

Piscina
v pozdním středověku nika (výklenek) ve zdi, nebo také jímka na epištolní (pravé) straně oltáře zřízená pro mytí rukou a bohoslužebných nádob.

Presbytář
kněžiště, prostor v kostele, v němž se nachází hlavní oltář, svatostánek, ambon, sedile, chórové lavice. Od hlavní lodi je oddělen vítězným obloukem.

Purismus
směr v památkové péči v druhé polovině 19. století. Od slova purus – čistý, znamenající očištění, zbavení stavby všech pozdějších částí, doplňků. Dotváření architektury v jednom „slohově čistém„ období.

Sakristie
zvláštní místnost v kostele k úschově bohoslužebných knih, rouch a předmětů. Ve středověku měla také funkci chrámové pokladnice.

Sanktuář
sanktuarium, výklenek pro nádobu s hostiemi v levé straně kněžiště, zdobený.

Sedile
výklenek uzavřený obloukem, v kostele určený k umístění sedadel pro kněze.

Utrakvistická církev
sub utraque, pod obojí. Její vznik je spojen s husitstvím. Na konci 16. století ztrácela na významu. Kromě dalších specifických znaků teologických se lišila podáváním svátosti „pod obojí způsobou“, tedy i z kalicha. Zanikla po roce 1620.

Vítězný oblouk
v kostele oblouk, oddělující kněžiště od lodi, v symbolice spojený s vítězstvím Krista, který zde bývá často zobrazen.

Vitráž
malba na skle.

Zvěstování
představuje setkání Panny Marie s archandělem Gabrielem.

Text: PhDr. Vladimír Hrubý