Dopis věřícím ke sbírce na charitu vyhlášené na neděli 18. června 2023

Milé sestry a milí bratři v Kristu, opět po roce si Vás dovolujeme požádat o podporu ve formě finančního daru na činnost Diecézní charity Hradec Králové v rámci sbírky, která proběhne v neděli 18. června ve všech kostelích. V uplynulém roce jsme si připomněli již 30. výročí založení tehdejším královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem. Pověřil nás organizováním služby lásky jménem církve, koordinací charitního díla v naší diecézi. V současné době je toto dílo realizováno skrze síť, kterou tvoří kromě naší diecézní charity 20 profesionálních farních a oblastních charit poskytujících sociální a zdravotní služby ve více než 220 střediscích pomoci a realizujících i další projekty. Naše diecézní charita kromě tohoto pověření sama provozuje Integrační centrum pro cizince, které usiluje o co nejkvalitnější inkluzi lidí hledajících u nás nový domov nebo provází ty, kteří z různých důvodů, zejména ohrožení života ve své zemi, hledají u nás dočasné zázemí. V posledním období jsou to tisíce uprchlíků z Ukrajiny, kterým i ve spolupráci s některými farnostmi pomáháme zvládnout jejich velice náročnou situaci. Moc děkujeme i Vám za jakoukoliv pomoc našim blízkým v nouzi. Děkuji touto cestou i všem charitním pracovnicím a pracovníkům, kteří po vypuknutí války nepolevili v poskytování služeb všem potřebným a do pomoci příchozím se zapojili nad rámec své původní práce. Moc si toho vážíme. Diecézní charita nabízí lidem také prostor zapojit se do dobrovolnické služby ve třech programech, zaměřených na pomoc seniorům, lidem se zdravotním postižením či cizincům. Projektem Young Caritas oslovuje mladé lidi, které motivuje k jejich seberozvoji i v rámci projektu DofE. Dobrovolnická centra působí i při některých farních a oblastních charitách. Jistě Vám není neznámý ani projekt Adopce na dálku, podporující vzdělávání dětí z nemajetných rodin z partnerských diecézí Bangalore a Belgaum v Indii. Děkujeme i Vám, kteří sami některé z dětí podporujete jako jednotlivci, rodiny či farnosti. Více se o naší činnosti, jejíž součástí je také půjčovna pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou a další aktivity, dozvíte na našich webových stránkách www.hk.caritas.cz. Předem Vám děkujeme za Váš příspěvek na naši činnost, ale i za jakoukoliv další pomoc nám nebo charitě, která působí ve vaší farnosti, za zapojení se do různých aktivit, ale také za modlitby a prosby o Boží požehnání našeho společného úsilí ve prospěch chudých, slabých, trpících, jakkoli jinak ohrožených lidí – našich bližních, kteří potřebují momentálně provést náročným obdobím, někoho nablízku. Přejeme Vám požehnané léto plné radosti, zdraví, krásné energie.

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové Ing. Anna Maclová, ředitelka,

a Mons. Mgr. Pavel Rousek, prezident.