Možnost návštěvy katedrály ve Svatém týdnu

Katedrála Svatého Ducha – ve Svatém týdnu

1. Pro soukromou modlitbu bude otevřená:

 • pondělí až středa (6. – 8. 4.): 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
 • Zelený čtvrtek (9. 4.) 14:00 – 16:00
 • Velký pátek (10. 4.) 10:00 – 12:00
 • Bílá sobota (11. 4.) 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00

2. Pro soukromou adoraci:

 • Květná neděle (5. 4.): Ne!
 • Hod Boží velikonoční (12. 4.) 14:00 – 15:30
 • Pondělí velikonoční (13. 4.) 9:30 – 11:30
 • bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci;

Žádáme:

 • vstupujte vždy s rouškou na ústech;
 • do katedrály prosím nevstupujte v případě příznaků onemocnění (horečka, suchý kašel, dušnost);
 • dodržujte vzájemný odstup min. 2 m.

Slovo biskupa: Jak slavit Velikonoce

Bratři a sestry v Kristu,

drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze,

s bolestí v srdci Vás musím ve shodě s dekrety Svatého stolce (CCDDS č.153/20 z 19.3.2020 a CCDDS č. 154/20 z 25.3.2020) vyzvat, abyste letošní Velikonoce slavili jen ve svých domovech, bez osobní účasti na bohoslužbách v kostelích. Společně tím chráníme zdraví svých blízkých, zejména těch nejohroženějších – starých a nemocných – proto věřím, že tato omezení všichni přijmeme s pochopením a trpělivostí.

Zároveň Vás prosím, aby si Velikonoce v každé rodině zachovaly charakter největšího svátku v roce.  Prožívejme je proto následovně:

 • účastí na bohoslužbách skrze média či přenosy z farností. V naší diecézi budou přes internet přenášeny velikonoční bohoslužby z katedrály i z mnoha dalších kostelů. Sledujte proto prosím diecézní stánky www.bihk.cz s příslušnými odkazy a aktuálními informacemi.
 • duchovní budou nadále poskytovat individuální duchovní péči v případě potřeby, v jednotlivých případech je rovněž možné je požádat o svátost smíření, kterou zajistí tak, aby byla dodržena všechna bezpečnostní opatření. Tam, kde potřeba není naléhavá, nahrazujme svátost smíření hlubším zpytováním svědomí, vzbuzováním dokonalé lítosti nad hříchy s předsevzetím učinit osobní svatou zpověď až to bude možné.
 • prohlubme, případně zahajme či obnovme pravidelnou společnou modlitbu v rodinách, zejména v těch, kde jsou malé děti.
 • i když se z důvodu jejich bezpečí vyhneme návštěvám seniorů a nemocných, cíleně jim to nahrazujme telefonáty či jinými způsoby dálkového spojení, mysleme na to tím více, čím vzácnější je pro ně nyní osobní kontakt, vezměme si to během svátků za svůj úkol.
 • modleme se každý den Růženec, nejlépe společně v rodině, pokud možno od 20 hodin, případně i Denní modlitbu Církve (breviář). Pokud jste se jej nikdy nemodlili, začněte a prožijte Velikonoce s breviářem v ruce. Potřebné texty je možné najít i na mobilní aplikaci Breviář.
 • vyzkoušejte zejména o hlavních velikonočních dnech rovněž domácí bohoslužbu. Návod na ni – včetně varianty s účastí dětí – najdete zde: 
  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

   
 • do každého ze svátečních dní pevně zařaďme modlitbu za nemocné, za ty, kdo o ně pečují, a za překonání současné epidemie. Děkujme také Pánu za vlastní zdraví či uzdravení.
 • nezapomínejme na konkrétní skutky lásky, aktivně ve svém okolí hledejme starší a nemocné lidi, ty, kteří jsou v karanténě či jinak izolováni, a nabízejme jim pomoc např. s nákupy, a obstaráváním dalších potřeb. Přijměme i tyto skutky jako jeden z hlavních způsobů, jak oslavit letošní Velikonoce.
 • Videa vhodná k domácí modlitbě během Velikonoc i k dalším svátečním tématům sledujte také na www.liturgie.cz .
 • Na níže uvedeném odkazu naleznete velmi dobře připravená videa, která jsou určitým návodem pro rodinnou modlitbu během tridua:
externí odkaz

Bratři a sestry v Kristu,

drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze,

srdečně Vám děkuji za Vaši trpělivost, oběti a modlitby. S křesťanskou nadějí, kterou nám otevírá prázdný hrob našeho Pána, Vám žehnám, přeji a vyprošuji požehnané Velikonoce a svěřuji Vás do mateřské ochrany Panny Marie.

Váš biskup

+ Jan Vokál

Velikonoce v katedrále

Velikonoce 2020 v katedrále

Svatý týden začne v centru královéhradecké diecéze tradičně bohoslužbou Květné neděle, kterou bude sloužit diecézní biskup Jan Vokál v katedrále Svatého Ducha. Přestože jsou z důvodu epidemie zakázána náboženská shromáždění, můžete se mše svaté zúčastnit na dálku, skrze přímý přenos na diecézním youtube kanálu. Připojte se již na Květnou neděli 5. dubna v 9:30 hodin. Najdete ho zde:

www.youtube.com/watch?v=kCOvCe0TpGg&feature=youtu.be

Časy konání jednotlivých bohoslužeb/obřadů v katedrále:

5. 4. 9:30 Květná neděle Mše svatá

9. 4. 10:00 Zelený čtvrtek Missa Chrismatis (bez přenosu)

9. 4. 18:00 Zelený čtvrtek Mše sv. na památku Večeře Páně

10. 4. 15:00 Velký pátek Obřady Velkého pátku

11. 4. 20:30 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

12. 4. 9:30 slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Všechny bohoslužby můžete sledovat rovněž přes Youtube. Odkazy najdete v dané dny na diecézní stránce: http://www.bihk.cz/.

Pozdrav pana arciděkana farníkům

Milí farníci,

zdravím Vás od katedrály Svatého Ducha. Nemáme možnost se osobně setkávat v katedrále, nebo při jiných příležitostech. Duchovně ovšem můžeme být stále v kontaktu. Předpokládám, že využíváte mnoha příležitostí k účasti na mši svaté, třeba i každý den, ať prostřednictvím televize NOE, nebo rozhlasu apod. Každý den na Vás myslím při mši svaté v 7:00 v katedrále, kde Vás zastupuje paní kostelnice. Každý den večer po společné modlitbě sv. růžence, ke které nás jménem ČBK vybízí pan arcibiskup Graubner, tedy asi ve 20:20, Vám všem, tedy celé farnosti, žehnám.

Prožíváme naprosto výjimečné období, které dějiny lidstva snad ještě nepamatují. Věříme, že neexistuje „NÁHODA“, ba naopak věříme, že každá událost, opakuji naprosto každá událost, má svůj hlubší smysl. Věříme, že Pán Bůh nám i těmito událostmi chce něco sdělit. Zatím je příliš brzy na to, abychom z těchto událostí vyvozovali jakékoliv konkrétní závěry. Ovšem je naší povinností prosit Pána Boha o dar živé víry, abychom i toto období dokázali dobře prožít a abychom na ně dokázali správně odpovídat.

Přeji Vám radost, pokoj a také zdraví. K tomu Vám i žehnám

Váš František Hladký

Pastýřský list biskupa Jana Vokála

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA JANA VOKÁLA: „Letošní postní doba před nás sama postavila reálné kříže. Snažme se je nejen nést, ale i proměňovat v nástroje lásky.“

Před 5. neděli postní vydává diecézní biskup pastýřský list. Obrací se na věřící v době, kdy zůstávají zavřené chrámy a Velikonoce budou jiné než všechny předchozí:

Pastýřský list biskupa královéhradeckého Jana Vokála ke konci postní doby

Učme se milovat a objímat svůj kříž!

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho vedli na popraviště, kde jej proměnil v nástroj spásy.

Už léta žijeme v klidné a hojné době, která nás svou mírností ukolébala a snad i přivedla k duchovní pohodlnosti či lhostejnosti. Zvykli jsme si křížem se žehnat, o kříži často mluvit, ale málokdy ho musíme v každodenním životě skutečně nést, natož abychom si trpělivě osvojovali dovednost objímat ho a milovat. A ona je to skutečně dovednost, nejenom rozhodnutí nebo postoj. Snažíme se být jako náš Pán, ale nedaří se nám to. Jsme hříšní a slabí, někdy i lhostejní, a proto neustále potřebujeme trpělivě se učit lásce k Bohu a ke svým křížům.

Každoroční školou lásky ke kříži je zejména postní doba. V posledních desítkách let jsme si v ní museli někdy i složitě vymýšlet, čeho se vzdáme, co uděláme pro druhé a jak prohloubíme svou modlitbu. Letošní postní doba je jiná. Sama před nás postavila reálné kříže. Nemusíme už hloubat, čeho se zřekneme, protože skončila veškerá zábava mimo naše domovy. Nemusíme se ptát, komu pomoci, protože kolem nás a s námi žije ohromné množství potřebných, pro které je najednou životním ohrožením jít si nakoupit potraviny. Nemusíme se ptát, jak oživit jednotvárnost své modlitby, když i účast na nedělní bohoslužbě je náhle nemyslitelná a přístup ke svátosti smíření velmi obtížný.


Milovaní bratři a sestry v Kristu,


modleme se za překonání současných obtíží, zasazujme se podle svých možností o jejich zmírnění, ale pokoušejme se je přijímat také jako dar. Jako nový dar, který je pro nás velikou příležitostí a výzvou obejmout reálný kříž. Pokorně se obrátit k Bohu, litovat svých hříchů, s vděčností Pánu pokleknout, vzít do ruky Růženec, breviář, Písmo svaté a zcela konkrétně pomoci potřebným. Je to příležitost učit se své kříže nejenom nést, ale i objímat a milovat.

Veškeré postní odříkání i modlitby se musí vždycky projevit ve skutcích lásky. Křesťané, tedy Kristovi učedníci, se poznají podle lásky (viz Jan 13,35), nikoliv podle vnitřního hnutí mysli. Křesťanská láska není souborem pocitů, ale skutků. Dnes vidíme skutky lásky všude kolem sebe, a to velice spontánní. Kolik z Vás chodí někomu jinému nakoupit, šije roušky, hlídá děti, či jinak pomáhá! Chtěl bych Vám za to vyjádřit převeliký dík, stejně jako lékařům, ošetřovatelům, zdravotníkům, pracovníkům charity a dalších podobných služeb, záchranářům, ale i prodavačům, řidičům dopravních prostředků, policistům a všem, kdo nezůstávají doma, protože musí sloužit i přes velké riziko, které z toho pro ně plyne.

Srdečně rovněž děkuji duchovním, kněžím a jáhnům, řeholnicím a řeholníkům, kteří ani přes zavřené kostely nepřestali plnit svou službu obětovat se Bohu za svěřený lid, slavit Eucharistii, nabízet konkrétní pomoc duchovní i praktickou. Má zvláštní podpora patří kněžím, kteří udělují svátost smíření v jakékoliv situaci, zejména nemocným. Zavřené chrámy nemohou zavřít naše srdce. Čím vzácnější je nám účast na bohoslužbě, tím hlouběji jsme zváni hovořit se svým Pánem v dialogu vlastního srdce i v rodinném společenství. Využijme tohoto období k obnově rodinné modlitby. Dopřejme dětem, aby znovu zakusily společnou modlitbu s rodiči, neboť ta je bude formovat a posvěcovat.

Zvlášť mysleme také na seniory, kteří zakoušejí veliké období samoty. Jejich vnoučata nechodí do školy, přesto se s nimi prarodiče nemohou potěšit. Blízcí jim často mohou jen přinést nákup a nechat ho přede dveřmi. Kéž je Vám, starým či nemocným, povzbuzením naše společná modlitba, ale i aktivita. Pišme seniorům dopisy, volejme jim, pomáhejme jim na dálku a modlitbou doprovázejme i všechny, kdo se o ně a o nemocné starají. Nezapomínejme, jak krásné pro ně je, když jim děti či vnoučata přijdou alespoň zamávat pod okno. Staří a nemocní lidé teď více než kdy jindy zakoušejí chvíle, kdy Ježíš z kříže volal na svého Otce, proč Ho opustil. I jejich kříž však vede k lásce. Můžeme říci, že je to láska o to větší, vznešenější a účinnější.

Milovaní bratři a sestry v Kristu,


už teď je jasné, že letošní období postního sebezáporu neskončí ani Velikonocemi. Budeme je patrně slavit ve svých domovech, podrobnější pokyny obdržíte v blízké době. Chtěl bych Vás poprosit, abyste i takové Velikonoce v rodinách pojali skutečně svátečně a zbožně. Věřím, že během nich pocítíte, že kříž, který se po celý život společně učíme milovat a objímat, nás neubíjí, ale je nástrojem Boží spásy a věčnosti, která daleko přesahuje dny a roky, jež jsou nám vyměřeny na tomto světě. Až soudobé těžkosti pominou, kéž z nich vyjdeme pokornější a moudřejší, hlouběji zamilováni do Krista a jeho kříže.

Píši tento dopis o slavnosti Zvěstování Páně, jež je skrze naši nebeskou Matku Pannu Marii hmatatelným příslibem naší záchrany, vykoupení. Je svátkem naděje, ujištěním, že po noci se znovu rozední. S touto nadějí proto zdvihněme své kříže a vykročme ve šlépějích Toho, který svůj kříž objímá a ten můj pozvedá, abych s Ním měl podíl v Božím království. On a Jeho láska vítězí, proto zvítězí i ten, kdo obejme svůj kříž. 

Všechny Vás v této těžké době svěřuji pod mateřskou ochranu Panny Marie, vyprošuji Vám hojnost darů Ducha Svatého, pevné zdraví, odvahu a ze srdce Vám žehnám!

Váš

biskup + Jan

V Hradci Králové, o slavnosti Zvěstování Páně, 25.3.2020

Možnost návštěvy katedrály Svatého Ducha

Všechny bohoslužby v katedrále jsou zrušeny!!

(Až do odvolání – dle nařízení diecézního biskupa z 12. 3. 2020)

Katedrála Svatého Ducha bude od pátku 27.3. otevřena takto:

1. Pro soukromou modlitbu:

 • pondělí až pátek: 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin

2. Možnost soukromé adorace a přijetí svátosti smíření:

 • neděle: 9.30 – 11.30 hodin
 • bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci;
 • bude přítomen kněz – možnost přijetí svátosti smíření – v naléhavém případě;

Žádáme:

 • vstupujte vždy s rouškou na ústech;
 • do katedrály prosím nevstupujte v případě příznaků onemocnění (horečka, suchý kašel, dušnost);
 • dodržujte vzájemný odstup min. 2 m.

Svátost smíření v dnešní době

Svátost smíření.

Odpověď na dotazy, jak je to v této době šíření koronaviru se svátostí smíření, nabízíme inspiraci ze Slovenska, která se dá aplikovat i na českou situaci.

Individuální svaté zpovědi na požádání nejsou zakázány. Zpovídat se má přednostně ve zpovědnici, která je opatřena mřížkou, a na tu je třeba dát průsvitnou zábranu, která zamezí šíření viru.

Prosíme zároveň věřící, aby brali ohled na výjimečnou situaci a na to, že i kněží mohou onemocnět, a pak už nebudou k dispozici ani těm, co se ocitnou v ohrožení života. Nemůžeme si v těchto okolnostech všichni žádat všechno, na co jsme běžně zvyklí. Na druhé straně máme příležitost lépe si uvědomit a připomenout, že je třeba pravidelně zpytovat svědomí a litovat hříchy.

Věřící z katechismu vědí, že existuje i tzv. dokonalá lítost.

Článek 1452: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky

[contritio]

. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Využijme nyní tuto možnost. Je potřeba si pravidelně zpytovat svědomí, vzbuzovat lítost a chránit se hříchu. Pokud zavádíme bezpečnostní opatření, aby se COVID-19 nešířil, je potřeba se samozřejmě vyhýbat i nákaze hříchu. Vyhýbat se blízké příležitosti, nevystavovat se zbytečně situacím, ve kterých člověk může do hříchu upadnout. Naopak, více se modlit, více číst Písmo a duchovní literaturu.

Tak jako lidé dostávají informaci, že v současnosti nemají se vším chodit k lékaři, protože ho mohou vyřadit ze služby, měli bychom brát v úvahu také zdraví kněží – zejména těch, co jsou starší, nebo trpí chronickými nemocemi.

Je tu čas zkoušky, který prověří i to, jaká je naše víra. Je tu čas být na sebe o něco náročnější. Svátosti jsou nesmírně vzácné: jsou to pro nás viditelné znaky neviditelné milosti, stanovené Kristem. Avšak neviditelná Boží milost v nás působí, i když nám její viditelné znaky dočasně nejsou plně k dispozici. Věříme tomu?

Nabízí se i otázka na zpytování svědomí: nezvykl jsem si náhodou na svatou zpověď jako na „náplast“, kterou přikrývám symptomy pocházející z hlubších příčin, například z pýchy, egoismu, závisti, či strachu? Neopakuji tam dokola totéž, abych odešel, snad na chvíli spokojený, ale bez toho,  abych se opravdu obrátil nebo alespoň posunul k lepšímu? Nyní je příležitost jít do hloubky. Přemýšlet. Zpytovat. Litovat. Měnit.

Pokud zpověď skutečně potřebuji a skutečně jsem na ni dobře připraven, mohu o ni individuálně požádat. Berme však tento čas i jako příležitost k delšímu a hlubšímu zpytování svědomí. A jako příležitost pro náročnější přípravu na dobrou svatou zpověď.

BiHK

Výzva ke společné modlitbě

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Nabídka liturgie pro rodiny a duchovní svaté přijímání: Aktuální seriál videí „Liturgie v čase bez liturgie“ zveřejňovaném postupně na webech liturgie.cz a pastorace.cz.

BiHK