Velikonoce 2019 ve farnosti Hradec Králové I.

 

14. dubna

Květná (pašijová)

neděle

6:30

katedrála

mše svatá

8:00

kostel P. Marie

mše svatá

9:30

katedrála

mše svatá – celebruje otec biskup Jan Vokál

začátek je v kapli sv. Klimenta, kde budou posvěceny jívové ratolesti, průvodem půjdeme do katedrály, kde bude mše svatá pokračovat. Pašije budou zpívané,

zpívá Cantores Gradecenses

10:30

kostel P. Marie

mše svatá pro děti

11:00

katedrála

mše svatá

14:00 – 16:00

katedrála

příležitost ke svátosti smíření – zpovídá více kněží

18:30

kostel P. Marie

mše svatá – pašije budou zpívané

15. a 16. dubna

pondělí a úterý

7:00

kaple sv. Josefa

mše svatá

18:30

katedrála

mše svatá

(v úterý od 17:00 příležitost ke svátosti smíření)

17. dubna

středa

7:00

kostel P. Marie

mše svatá

8:00

kostel P. Marie

mše svatá pro studenty BiGy

8:15

katedrála

Mše svatá pro žáky církevní ZŠ

18:30

katedrála

mše svatá

18. dubna

Zelený čtvrtek

9:30

katedrála

mše svatá – celebruje otec biskup Jan Vokál spolu s kněžími z celé diecéze – svěcení olejů, obnova kněžských slibů

18:30

katedrála

mše svatá na památku Večeře Páně – celebruje otec biskup Jan Vokál – památka na ustanovení mše svaté a svátosti kněžství

do 20:00

katedrála

adorace u Getsemanské zahrady po večerní mši sv.

19. dubna

Velký pátek

7:30

katedrála

společná modlitba ranních chval

8 – 15:00

katedrála

adorace u Getsemanské zahrady

15:00

katedrála

velkopáteční obřady – Památka umučení Páně

celebruje otec biskup Jan, pašije budou zpívané

do 18:00

katedrála

adorace u Božího hrobu – po večerních obřadech

20. dubna

Bílá sobota

7:30

katedrála

společná modlitba ranních chval

8 – 18:00

katedrála

adorace u Božího hrobu

20:00

katedrála

Vigilie slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mši svatou celebruje otec biskup Jan Vokál

(křest katechumenů, obnova křestních slibů). Začátek je u kříže před katedrálou, kde posvětíme oheň a velikonoční svíci a půjdeme průvodem do katedrály, kde budou obřady pokračovat.

21. dubna

Boží hod velikonoční

6:30

katedrála

mše svatá

8:00

kostel P. Marie

mše svatá

9:30

katedrála

mše svatá – celebruje otec biskup Jan Vokál

zpívá Cantores Gradecenses

10:30

kostel P. Marie

mše svatá pro děti

11:00

katedrála

mše svatá

17:30

katedrála

zpívané nešpory – katedrální kapitula a katedrální schola

18:30

kostel P. Marie

mše svatá – zpívá sbor kostela Panny Marie

22. dubna

pondělí velikonoční

6:30

katedrála

mše svatá

8:00

kostel P. Marie

mše svatá

9:30

katedrála

mše svatá

11:00

katedrála

mše svatá

18:30

kostel P. Marie

mše svatá

Ekleziologie – nový vzdělávací cyklus Radia Proglas

Dne 1. března 2019 zahajujeme vysílání nového vzdělávacího cyklu s názvem EKLEZIOLOGIE. Čtrnáct dílů cyklu uslyšíte každý pátek vždy ve 20.15.

Nauka o církvi, tedy ekleziologie, je vědní obor, který je součástí systematické (dogmatické) teologie. Hlavním úkolem dogmatické ekleziologie je popsat původ, podstatu a dějinnou povahu církve i její strukturu a úkoly. Ekleziologie má své nezastupitelné místo zvláště v dnešní chaotické době, kdy potřebujeme poznat identitu církve, způsoby, jakými se vyvíjela a pochopit procesy a posloupnosti, které k tomu vedly. Z každého období vývoje církve si můžeme vzít pozitivní i negativní zkušenosti a použít je vhodným způsobem i v dnešní době, je to tedy nauka velmi užitečná. Budeme moci lépe pochopit odůvodněnost bytí i další směřování církve, jakožto Těla Kristova, i její reakce na současné problémy. Vše je o to důležitější, že církev tvoříme i my sami.

Ve všech čtrnácti dílech vzdělávacího cyklu, který připravuje studio Vojtěch v Hradci Králové, nás bude touto problematikou provázet emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, katolický kněz ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Pochází z Červeného Kostelce v královéhradecké diecézi, studoval rok v teologickém konviktu v Litoměřicích, poté v letech 19911996Římě na Papežské lateránské univerzitě, z toho první dva roky filosofii a poté teologii. V letech 20012003 studoval systematickou teologii na Papežské univerzitě Gregoriana, kde získal licenciát teologie. Od roku 2003 vyučoval jako odborný asistent na Katedře systematické teologie, později přejmenované na Katedru fundamentální a dogmatické teologie, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, stal se zde také prvním fakultním kaplanem. Po dobu dvou funkčních období (2010 – 2018) zastával funkci děkana Katolické teologické fakulty UK v Praze.

Od září roku 2018 žije a pracuje v Hradci Králové. Působí jako farář ve farnosti Nový Hradec Králové a zároveň zastává v řadu dalších funkcí. Je biskupským vikářem pro školství, biskupským delegátem pro ekumenismus, ředitelem Diecézního teologického institutu, členem biskupské a kněžské rady a čestným kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

V jednotlivých dílech se postupně podíváme na teorii identity, konkrétně na problematiku křesťanské identity, dále na vývoj a směřování církve v průběhu dějin, nasvítíme církev z různých pohledů, např. jako lid Boží, Tělo Kristovo nebo Chrám Ducha Svatého, zkusíme rozkrýt strukturu církve, její poslání pro svět a nakonec se podíváme na úlohu Panny Marie v životě církve.

K poslechu vás zve Martin Weisbauer.