Sbírka na církevní školství v Královéhradecké diecézi

Sbírka na církevní školství v Královéhradecké diecézi v neděli dne 20. září 2020

Drazí věřící, bratři a sestry, v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.

V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. V tomto roce probíhá rozsáhlá rekonstrukce nových prostor Biskupského gymnázia v Hradci Králové a také rekonstrukce prostor mateřské školy v Kutné Hoře, která byla rozšířena o druhé oddělení.

Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv významná část dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Na gymnáziích takoví žáci dokonce výrazně převažují a pro mnohé je to první setkání s církevní institucí. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své děti do péče církevních škol, zde doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, důraz na všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti každého žáka či studenta.

Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, chceme v našich školách představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru v Boha jako plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat živou víru v Krista ve společenství podobně smýšlejících lidí.

Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.

Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 856.000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky a vybavení do odborných učeben. Na nákup sportovního náčiní či realizaci mezinárodních sportovních aktivit využily prostředků ze sbírky mateřská škola v Kutné Hoře, gymnázium v Kutné Hoře i gymnázium v Hradci Králové. ZŠ v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem ze špatně dostupných obcí. Biskupské gymnázium v Hradci Králové dále finančně podpořilo účast studentů na adaptačních kurzech a nakoupilo přístroje pro praktickou výuku fyziky, gymnázium maltézských rytířů ve Skutči modernizovalo odbornou učebnu kriminalistiky a salesiánský domov mládeže v Hradci Králové mohl pořídit nové počítače. Část sbírky je pravidelně použita také na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.

I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

P. Prokop Brož biskupský vikář pro církevní školství

Příprava dospělých na svátost křtu a biřmování

Milí přátelé, pokud máte zájem přijmout svátost křtu, nebo biřmování, nebo jste byli již dříve pokřtění a chcete se připravit na přijímání svátostí, pak přijďte

k nám na děkanství – ve středu 30. 9. v 19:30 hod.

Toto setkání bude krátké. Chceme se s Vámi domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání.

Výuka náboženství ve farnosti Hradec Králové I.


Čas výuky Místo Vyučování začne
1. třída Dle dohody s rodiči církevní základní škola
2. třída Pondělí – 15:30 církevní základní škola 5. října
3. třída Čtvrtek – 16:00 Nové Adalbertinum – farní místnost 17. září
4. třída Středa – 15:30 církevní základní škola 7. října
5. třída Čtvrtek – 15:30 církevní základní škola 8. října
6. – 7. třída Čtvrtek – 15:00 Nové Adalbertinum – farní místnost 8. října
8. – 9. třída Středa – 15:00 Nové Adalbertinum – farní místnost 7. října

V případě zájmu o výuku, nebo dotazů, obracejte se prosím na P. Petra Zadinu: mob.: 732 375 078,

e-mail: petr.zadina@gmail.com.

Prosíme rodiče žáků prvních tříd, kteří mají zájem o výuku náboženství, aby přišli na schůzku, která se bude konat 5. října od 18:00 ve farní místnosti Nového Adalbertina. Na tuto schůzku si prosím vezměte rozvrh hodin a časy zájmových kroužků svých dětí, abychom mohli dohodnout vhodný čas výuky náboženství.

Výzva ke společné modlitbě

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Nabídka liturgie pro rodiny a duchovní svaté přijímání: Aktuální seriál videí „Liturgie v čase bez liturgie“ zveřejňovaném postupně na webech liturgie.cz a pastorace.cz.

BiHK