Fotogalerie – 2017

Prosinec

Poslední bohoslužbou roku 2017 byl zakončen občanský rok. Na závěr jsme poděkovali s panem biskupem Josefem Kajnekem za všechna dobrodiní uplynulého roku zazpívali Tedeum, Českou hymnu a poprosili o milosti pro rok 2018.

Slavnost Svatá rodina Ježíše, Marie a Josefa při které byly obnoveny manželské sliby všech přítomných manželů. Pan Arciděkan F. Hladký požehnal manželům a rozdal zúčastněným manželkám květiny, které znázorňují čistotu vztahu a prožívanou radost v manželství a v rodině.

Slavnostní mši svatou svátku "Boží hod vánoční" celebroval otec biskup Jan Vokál. Při zakončení mše svaté udělil všem přítomným požehnání a popřál radostné prožití vánočních svátků s přijetím narozeného Ježíše do srdce.

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila rok 2017 bohoslužbou v katedrále před vánočními svátky se svým kaplanem páterem Petrem Zadinou.

Adventní duchovní obnova před vánocemi pomáhá připravit farníky na vánoční příchod Ježíše.

Žehnání adventního věnce v katedrále s žehnáním věnců do našich domovů bylo na začátku nedělní mše svaté.

Listopad

Připomenuli jsme si 300. výročí celebrování první mše svaté po přestavbě 23. listopadu 1717. Poutní mši svatou dnes celebroval pan kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, a požehnal nově vydanou publikaci o kapli od dr. Jiřího Němečka.

Kněžský den je setkání kněží z celé diecéze se svým biskupem Janem Vokálem. Setkání je zahájeno mší svatou se všemi přítomnými kněžími.

Mší svatou za vlast, na kterou byli pozváni zástupci města a zástupci královéhradeckých fakult, bylo poděkováno Bohu za dar svobody.

Dnešní "Vzpomínku na všechny věrné zemřelé" oslavily děti Církevní základní školy bohoslužbou slova v 8 hodin a pak se vrátily do školních lavic.

Slavnost Všech svatých jsme společně se všemi našimi křestními a biřmovacími patrony oslavili bohoslužbou mše svaté.

Říjen

Zpívanými nešporami byla zahájena dnešní slavnost výročí posvěcení katedrály a pokračovala slavením mše svaté.

První mši svatou v katedrále sloužil páter Petr Zadina v 9:30 hodin. Jak uvedl v homilii, moc se na ni těšil. Po bohoslužbě uděloval přítomným novokněžské požehnání.

Velká vichřice poškodila část ozdoby katedrály. Kamenné kusy pískovcové růžice spadly v místě hlavního vchodu a roztříštily se. Proto bylo místo ohrazené a otevřen ke vstupu do katedrály boční vchod z bezpečnostních důvodů.

Tři kandidáti kněžství Dmytro, Petr a Gorazd přijali kněžské svěcení z rukou biskupa Jana Vokála. Všichni přítomní také dostali první novokněžské požehnání od novokněží.

Putující socha Panny Marie z Fatimy navštívila katedrálu Svatého Ducha v Hradci Králové jako poslední katedrálu na pouti po ČR, Požehnala svou přítomností nejen Královéhradeckou diecézi, farnosti v Hr. Králové, ale i město.

Září

Slavnost svátku svatého Václava oslavila mší svatou farnost při katedrále Svatého Ducha která byla zakončena českou Státní hymnou a Svatováclavským chorálem.

V kapli svatého Klimenta byla adorace v předvečer slavnosti českého knížete sv. Václava za šťastný výsledek letošních voleb a za pokojný život v naší zemi od 19:30 do 22:00 hodin

Slavnostní zahájení školního roku ZŠ Jana Pavla II. Uvítání žáků prvních tříd a přivítání nových učitelů. Pan biskup Josef Kajnek udělil požehnání do nového školního roku 2017 až 2018 dětem, učitelům i rodinám dětí.

Srpen

Rozloučení při nedělní mši svaté s Páterem Tomášem Endrlem, který z Hradce Králové odchází na nové působiště.

Rozloučení se zemřelým řeckokatolickým knězem Páterem Ing. Josefem Novákem v katedrále Svatého Ducha.

Červen

Zakončení školního roku 2016 až 2017 s poděkováním Bohu za přijaté milosti a prosbou o požehnání pro odpočinkové prázdniny.

Slavnost svatých apoštolů Petra-prvního papeže a Pavla-hlasatele evangelia celému světu.

Slavností Těla a krve Páně jsme dnes v katedrále a Eucharistickým průvodem do kostela Panny Marie oslavili čtvrteční svátek Božího Těla.

První svaté přijímání dětí je velkým obohacením a Božím požehnáním rodiny.

Noc kostelů v katedrále byla zahájena mší svatou v 18:30 hodin. Následovalo zvonění zvonů, přivítání návštěvníků, koncert, prohlídka a zakončení modlitbou s požehnáním přítomným ve 23:00, podle připraveného programu.

V předvečer slavnosti Božího hodu svatodušního udělil pan biskup Jan Vokál Svátost biřmování zúčastněným kandidátům.

Slavností Božího hodu svatodušního si připomínáme seslání Ducha Svatého. Tato slavnost je také poutním dnem naší katedrály Svatého Ducha.

Duchovní obnova připravuje farníky k hlubšímu prožití slavnosti. P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B. vedl Svatodušní duchovní obnovu pro farnost katedrály Svatého Ducha.

Květen

Requiem za otce Arcibiskupa Karla Otčenáška. Šesté výročí jeho úmrtí.

Poutní mše svatá v kostele bývalého kněžského semináře ke cti svatého Jana Nepomuckého.

V den 100. výroční zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku přijalo pět jáhnů svátost kněžství z rukou královéhradeckého biskupa Jana Vokála.

Duben

Slavnostní mší svatou na kterou byly přineseny a vystaveny ostatky svatého papeže Jana Pavla II. v relikviáři jsme vzpomínali na jeho návštěvu 26. dubna 1997. Letos to je už dvacet roků, kdy navštívil Hradec Králové a katedrálu Svatého Ducha.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně je slavností velikonoc s mnohými milostmi, kterými nás Pán v tento den obdarovává.

Při obřadu Bílé soboty, je svěcení Paškálu, křest a biřmování katechumenů. Celý obřad je prosvětlen světlem Krista, který představuje rozsvícený Paškál rozžatý na začátku obřadů od posvěceného ohně.

Společnou zpívanou modlitbou ranních chvál započal den Bílé soboty. Po chválách byla vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci u Božího hrobu.

Obřady velkého pátku nás obracejí ke Kříži.

Večerní obřady jsou památkou ustanovení mše svaté a svátosti kněžství s obřadem mytí nohou.

Obřady Zeleného čtvrtka dopoledne, jsou setkáním kněží diecéze se svým biskupem, společnou účastí přítomných kněží při svěcení olejů a obnova kněžských slibů.

Květná neděle připomíná slavnostní vjezd Ježíše do Jeruzaléma, několik dnů před jeho odsouzením.

Diecézní setkání mladých křesťanů naplnilo katedrálu Svatého Ducha. Je to velice povzbuzující vidět tolik mladých křesťanů najednou v katedrále.

Třetí skrutinium katechumenů před přijetím křtu. Zahrnujme je do každé své modlitby.

Březen

Druhé skrutinium katechumenů před přijetím křtu. Vzpomeňme na ně každý den v modlitbě.

24 hodin pro Pána - Adorace soukromá i společná před vystavenou Eucharistií a svátost smíření.

Postní příprava farníků na velikonoční svátky duchovní obnovou.

První skrutinium příprav katechumenů před přijetím křtu. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách.

Při mši svaté jsou označeni věřící křížem z popelu, popelcem a tak je zahájeno postní období před velikonocemi. Prožití tohoto postního období nás má připravit duchovně na vzpomínku Ježíšovy oběti za celé lidstvo.

Únor

Po ukončení studia Bohoslovecké fakulty se rozhodli přijmout jáhenské svěcení z rukou svého biskupa Jana Vokála. Dalším jejich rozhodujícím krokem bude přijetí kněžského svěcení. Modleme se a prosme za jejich práci současnou i budoucí.

Při dnešní mši svatá v 11 hodin jsme vzpomínali na významného českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla , narozeného před 340 lety. Stopy své architektury zanechal i v Hradci Králové.

Před večerní mší svatou byly posvěceny svíčky - Hromničky - všem přítomným farníkům. S rozsvícenými svíčkami následoval průvod katedrálou.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, byl setkáním při bohoslužbě otce biskupa Jana Vokála se řeholnicemi a řeholníky naší diecéze. Promluva P. Jana Paseky při této mši svaté nás krásně uvedla do dnešního svátku.

Leden

Setkání představitelů křesťanů církevních společenství a jejich členů působících v Hradci Králové bylo dalším krokem vzájemného sbližování, společných modliteb, proseb, díkůvzdání a chválení Boha.

Dnešní večerní mše svaté začala přijetím vybraných žadatelů do katechumenátu. Katechumeni by měli přijmout křest Kristův z rukou pana biskupa při velikonoční sobotní slavnosti (Bílá sobota).

Dnes jsme oslavili Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů. Dnešním dnem také začal týden modliteb za jednotu křesťanů a před každou večerní mší svatou budeme mít možnost při adoraci během celého týdne modliteb prosit na tento úmysl vždy od 17:30 hodin až do památky Obrácení svatého Pavla 25. ledna.

Na závěr posledního dne vánoční doby byly zpívané nešpory s katedrální kapitulou a katedrální scholou.

Otec biskup Jan Vokál požehnal tříkrálovým koledníkům dnes ráno po mši svaté v 8:00 hodin. Vykoledovaná sbírka pořádaná charitou, bude věnována všem lidem, kteří potřebují pomoct v jejich těžkých situacích.

Při mši svaté v 9:30 o slavnosti Zjevení Páně, byla posvěcena voda, kadidlo a křída. Přítomní lidé si mohli odnést do svých domovů svěcenou vodu k vykropení svých domovů, kadidlo k provonění a posvěcenou křídu k označení svých domů a bytů. Zveme tímto rodinným posvěcením a modlitbou do svých domovů Pána Ježíše.

Zahájení roku 2017 je pod ochranou Panny Marie Matky Boží a Královny míru.