Fotogalerie – 2016

Prosinec

 

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.


Listopad

 

Při první adventní neděli byl posvěcen adventní věnec katedrály a věnce pro naše domovy.

Poutní mši svatou ke cti svatého Klimenta celebroval otec biskup Josef Kajnek s ostatními kněžími pod Bílou věží

Setkání kněží z diecéze s biskupem Janem

Pontifikální mše svatá, při které jsme prosili za oběti všech totalit a také bylo uvedeno Requiem Wolfganga Amadea Mozarta ke slávě Boží.

Vzpomínka při mši svaté na 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I . a 150. výročí jeho návštěvy v Hradci Králové a bojiště na Chlumu v roce 1866.

Svatý rok milosrdenství v Hradci Králové v katedrále Svatého Ducha ukončil pan biskup Jan Vokál mší svatou v 9:30 hod.


 

Říjen

 

Vikariátní pouť ke Svaté bráně v katedrále Svatého Ducha 15.října 2016 - mše svatá v 11:00 hod


 

Červenec

 

Jáhenské svěcení přijalo pět bohoslovců z rukou J. E. Mons. Jana Vokála v královéhradecké katedrále. Mnoho milostí přijali i všichni zúčastnění věřící.

Mše svatá za pokoj a mír ve světě při příležitosti 150. výročí ukončení války v roce 1866, tragickou bitvou u Hradce Králové.


Červen

 

Slavnostní zakončení školního roku Základní církevní školy v Hradci Králové.

Kostely v Hradci králové se připojily k akci "NOC KOSTELŮ" , která se uskutečnila v celé ČR.


 

Květen

 

Slavnost Božího těla s Eucharistickým průvodem po Velkém náměstí a zastávkami u tří oltářů.

Přednáška Pátera Vojtěcha Kodeta na téma: Vnitřní zranění a uzdravování v programu "Týden otevřených kostelů".

Páté výročí úmrtí otce arcibiskupa Karla Otčenáška

První setkání dětí s Ježíšem v Eucharistii

Pouť k patronu naší diecéze v bývalém seminárním kostele

Slavnost seslání Ducha Svatého a poutní slavnost naší katedrály.

Přijetí Svátosti biřmování v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého.

Duchovní přípravu farníků na svatodušní slavnost vede P. Josef Čunek,SJ.

Svátkem Nanebevstoupení Páně končí doba velikonoční


 

Březen

 

Bílá sobota, posvěcení velikonoční svíce "Paškálu", křest katechumenů.

Ježíšovo Tělo uloženo do hrobu. Ve svém rozjímání se obracíme na tento okamžik.

Památka ustanovení Eucharistie.

Květná neděle (připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma). Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí).

Příprava farníků na velikonoční svátky ztišením a rozjímáním s ThLic. P. Jaroslavem Brožem.


 

Únor

 

Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot (života)...

Setkání řeholníků diecéze s biskupem


 

Leden

 

Zjevení Páně, lidově zvané „svátek Tří králů“. Církev si připomíná tři důležité události z Kristova života, trojí zjevení; především je to zjevení novorozeného Ježíše mudrcům od východu, kteří jsou prvními pohany (tedy ne-židy), kteří se Kristu klaněli.