Biřmování

Tato svátost má úzký vztah ke svátosti křtu. Jestliže křtem začíná život člověka s Bohem, biřmování má tento Boží život v nás upevnit, posilnit a zdokonalit tím, že nás obohacuje zvláštní silou
Ducha svatého.
On nás v této svátosti hlouběji zakoření do společenství s Bohem, pevněji přivtělí ke Kristu, zpevní náš svazek s církví a mnohem pevněji nás připoutá k jejímu poslání. Pomáhá nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy.

Takto Bůh – Duch svatý se svou stálou pomocí a vedením učí člověka, který mu naslouchá, prožívat a zvládat životní situace ne pouze vlastní lidskou silou a ne pouze lidskou logikou. Umožňuje člověku, aby čerpal sílu z Boha, z jeho lásky k nám a více si osvojoval jeho myšlení. Tak je možné podle něj také jednat a stávat se mu tak podobnějším. Bůh nám ukazuje cestu i tam, kde jsme se svými lidskými možnostmi v koncích.

Duch svatý je Duch pravdy, pomáhá nám při hledání a nacházení pravdy, při jejím přijímání i usměrňování života podle ní. Vytváří v nás schopnost vědomě se dát Bohu k dispozici, pomáhá v konkrétnějším nalezení naší osobní životní cesty.
Je nazýván také Obhájce, Utěšitel, tzn. že je ochránce všeho dobrého v nás. Působí v nás také pozitivní neklid, tzn. že nás nenechává v klidu, hrozí-li nám ustrnutí nebo jiné překážky na cestě k Bohu.

Milí přátelé,

pokud je Vám více než sedmnáct roků, jste pokřtění, eventuálně žijete v křesťanském manželství a máte zájem žít plným křesťanským životem, pak máte předpoklady pro přijetí svátosti biřmování.

Zastavte se co nejdříve u nás na děkanství a domluvíme se na vhodné přípravě na tuto svátost.