Fotogalerie – 2023

Březen

Příprava na velikonoční křest byla také účast na třetím skrutiniu katechumenů. Farníci nezapomínejme na katechumeny ve svých modlitbách a vzpomeňme i na všechny pokřtěné v minulých létech v katedrále Svatého Ducha, ale i na ostatní v celém světě.

Postní duchovní obnova pokračovala v sobotu ve Velkém sále Nového Adalbertina třemi přednáškami. V přestávkách byla možnost ztišení v kapli svatého Vojtěcha. Před večerní mší svatou v katedrále byla adorace před Nejsvětější svátostí oltářní s možností svátosti smíření a pak následovala na závěr duchovní obnovy večerní mše svatá.

Postní duchovní obnova pro farníky katedrály, kterou vedl P. Vojtěch Suchý byla zahájena při večerní mši svaté v katedrále v pátek před 5. nedělí postní.

Svátek svatého Josefa přeložený na 20. březen. Socha svatého Josefa v katedrále na oltáři svatého Antonína poustevníka připomíná pěstouna Ježíše v katedrále. Svátek byl také oslaven v kapli svatého Josefa kostela Panny Marie.

Druhé skrutinium katechumenů ve 4. neděli postní. Katechumeni se připravují na přijetí křtu, který jim udělí pan biskup Mons. Jan Vokál na bílou sobotu v katedrále.

Pobožnost křížové cesty v pátek přede mší svatou vedla Milada.

V neděli při mši svaté v devět hodin bylo pro katechumeny prvním skrutiniem ze tří.

Pobožnost křížové cesty každý pátek přede mší svatou se modlí farníci se svým knězem.

Únor

Pobožnost Křížové cesty je každý pátek od 17:45, a po pobožnosti následuje slavení mše svaté. Všichni farníci jsou zváni na tuto pobožnost.

Popeleční středa je prvním dnem postní doby, a farníci přijímají udílení popelce na své čelo jako znamení pokání a snahu o změnu svého života. Pan biskup Mons. Jan Vokál požehnal popel ze spálených ratolestí kočiček z minulých velikonoc a potom udílel popelec všem přítomným s ostatními kněžími.

Při bohoslužbě mše svaté byli přijati katechumeni za čekatele křtu.

Svátek svatého Blažeje a zároveň první pátek měsíce února. Přede mší svatou byla adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Všichni přítomní farníci mohli přistoupit k Svatoblažejskému požehnání po skončení mše svaté.

Před večerní mší svatou byly posvěceny svíce zvané HROMNIČKY. S rozsvícenými svícemi následoval průvod katedrálou.

Před bohoslužbou ráno na svátek Uvedení Páně do chrámu, byly v kapli svatého Klimenta posvěceny svíce a s rozžatými svícemi šli přítomní do katedrály, kde byla sloužena mše svatá. Po mši svaté byli řeholníci pozváni do sálu Nového Adalbertina k setkání s biskupem Mons. Josefem Kajnekem. Na obrázku v katedrále je zobrazen svatý Simeon s Ježíškem v náručí od malíře Brandla.

Leden

Do katechumenátu byli uvedeni čtyři kandidáti, kteří přijmou křest z ruky pana biskupa Jana Vokála o letošních velikonocích. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách, a připojme prosby i za ty kteří v minulých letech přijali křest jako katechumeni.

Svátkem obrácení svatého Pavla končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Prvních pět fotografií je z 24. ledna a ostatní fotografie jsou z 25. ledna, svátku obrácení sv. Pavla.

Ekumenická bohoslužba za účasti zástupců jiných křesťanských církví v Hradci Králové. Jako každý rok tak i letos byla tato bohoslužba v týdnu modliteb za jednotu křesťanů ale i za jednotu rodin a společnosti.

Svátkem Panny Marie jednoty křesťanů začíná týden modliteb. Tento týden modliteb je od 18. ledna do 25. ledna. Před každou večerní mší svatou je vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci od 17:45 a od 18:00 pak je společná adorace s požehnáním. Po adoraci následuje pravidelná večerní mše svatá. První adorace je v kapli sv. Klementa 18. ledna a další dny jsou adorace v katedrále, čtvrtek a pátek (viz fotky). Týden modliteb bude končit ve středu 25. ledna na svátek obrácení sv. Pavla.

Svátek Křtu Páně je posledním dnem vánoční doby. Je k zamyšlení, zda jsme opravdu přijali do svých srdcí Ježíše jako dítě.

Večerní slavná mše svatá Tříkrálová měla větší návštěvnost farníků, než dopolední mše svatá, protože tento den je dnem pracovním. Farníci si mohli odnést domů svěcenou tříkrálovou vodu k pokropení domovů a kadidlo k provonění svých domovů.

Před večerní mší svatou byla jako každý první pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní. Tento první pátek je také prvním pátkem v roce 2023.

Pan arciděkan František Hladký při mši svaté dopoledne v 9:00 posvětil Tříkrálovou vodu a kadidlo. Doporučil farníkům jako každý rok, aby si také vykropili svěcenou tříkrálovou vodou své domovy se společnou modlitbou rodiny.

Pan biskup Mons. Jan Vokál požehnal Tříkrálovým koledníků a posvětil křídu, se kterou koledníci budou psát na vstupní dveře kde dostali finanční příspěvek pro Charitu "K+M+B".

První leden je svátkem Matky Boží, Panny Marie. Byla proto mše svatá ke cti Panny Marie, kterou celebroval pan biskup Jan Vokál. Tato mše svatá byla také prosbou za požehnání do Nového roku 2023. Na závěr farníci dostali biskupské požehnání do roku 2023.