Fotogalerie – 2018

Prosinec

Společně s žehnáním adventního věnce pro katedrálu požehnal Mons. P. Josef Socha také donesené věnce farníků pro své domovy.

Adventní duchovní obnova, vedená P. Prokopem Brožem ve farnosti při katedrále Svatého Ducha byla zahájena mší svatou v pátek 14. 12. Pokračovala třemi přednáškami v sále Nového Adalbertina v sobotu 15. 12. a zakončena byla opět mší svatou, které předcházela pobožnost svátosti smíření s adorací před Nejsvětější Svátosti.

Před vánočními svátky se sešla Základní církevní škola v katedrále Svatého Ducha k poděkování mší svatou, kterou celebroval Páter Petr Zadina školní spirituál.

Půlnoční vánoční mší svatou jsme zahájili vánoce 2018. Otec biskup Jan Vokál na závěr požehnal a popřál všem vánoční svátky s Ježíšem v srdcích.

Slavnostní, zpívané nešpory na Boží hod vánoční za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Mše svatá na poděkování prožitého občanského roku 2018 byla zakončena děkovnou modlitbou a adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Při mši svaté obnovily své manželské sliby přítomní manželé. Ženy dostaly k této obnově od Mons. Františka Hladkého bílou květinu.

Tradiční Vánoční koncert v katedrále obohatil posluchače o krásný vánoční zážitek na svátek svatého Štěpána - křesťanského prvomučedníka.

Listopad

Slavnost Všech svatých by měla připomenout každému křesťanu, že máme být svatí i my.

Památku zesnulých uctili kněží Královéhradecké katedrální kapituly dušičkovou mší svatou a následnou modlitbou nad hroby Pouchovského hřbitova.

Uctění památky padlých v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 vzpomínkovou bohoslužbou.

Při mši svaté jmenoval pan děkan novou pastorační radu, na kterou bychom neměli ve svých modlitbách zapomínat.

V předvečer státního svátku Den boje za svobodu a demokracii byla sloužena mše svatá také na poděkování za 90 let Fakultní nemocnice Hradec Králové, kterou celebroval biskup Jan spolu s katedrální kapitulou. Bohoslužby se zúčastnili zástupci města a Fakultní nemocnice.

Po večerní mši svaté za pronásledované křesťany vyšel průvod z kaple sv. Klimenta s rozsvícenými svíčkami, které byly položeny u misijního kříže před katedrálou. Následovala krátká bohoslužba slova a společná modlitba za všechny křesťany pronásledované na celém světě.

Poutní slavnost k našemu hlavnímu patronu svatému Klimentovi začala zpívanými nešpory katedrální kapituly včele s biskupem Josefem Kajnekem. Slavnost pokračovala mší svatou ke cti svatého Klimenta.

Kněžský den je setkání biskupa s kněžími diecéze a naopak. Tento kněžský den byl zahájen mší svatou.

Říjen

Mší svatou jsme oslavili a vzpomněli dnešního výročí posvěcení naší královéhradecké katedrály Svatého Ducha. Připomínkou je i ne zrovna kvalitní fotka původního hlavního oltáře z roku 1900.

Září

Žehnání školních potřeb, dětí a učitelů do začátku nového školního roku 2018 až 2019.

Základní církevní škola zahájila nový školní rok 2018 / 2019 v katedrále Svatého Ducha mší svatou se svým biskupem Janem Vokálem a se spirituály základní školy.

Novohrádečtí farníci poděkovali v katedrále Svatého Ducha Mons. Františkovi Hladkému za jeho mnohaletou pastoraci v jejich farnosti. Foto: Milada Fejtková

Dobrovolní hasiči uctili mší svatou svého patrona svatého Floriána v katedrále v deset hodin. Mons. Fr. Hladký požehnal po mši svaté vyznamenání a ocenění, které byly následně udělovány. Zúčastnění hasiči byli z Čech, Moravy, Slovenska a Polska.

Pan biskup Mons. Jan Vokál pozval na výročí svého narození šedesát let kněze z Královéhradecké diecéze, aby se s nimi podělil při mši svaté o tuto radost,

Večerní mší svatou oslavili farníci katedrály Svatého Ducha spolu s panem biskupe Josefem Kajnekem a přítomnými kněžími svátek Svatého Václava.

Srpen

S odcházejícím páterem Petrem Zadinou se farnost při katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové rozloučila mší svatou. Buďme i nadále v modlitbách s ním.

Červen

Slavnost Božího těla je pro křesťany velkým svátkem a zároveň připomínkou na ustanovení Eucharistie před umučením Pána Ježíše.

Mší svatou zakončila Základní církevní škola Jana Pavla II. školní rok 2017 až 2018 v katedrále.

Květen

Poutní mší svatou v bývalé seminární kapli jsme uctili našeho českého patrona a také patrona královéhradecké diecéze svatého Jana Nepomuckého.

Svátost biřmování při slavení mše svaté přijalo z ruky pana biskupa Jana Vokála necelých třicet kandidátů.

Na začátku poutní mše svaté Božího hodu svatodušního požehnal pan biskup Jan Vokál květiny - růže, které na závěr byly rozdány odcházejícím. Požehnané růže si odnesli všichni do svých domovů aby se provoněl příbytek nejen vůní růží ale i vůní Ducha Svatého.

Noc kostelů je letos již 10. ročníkem, vzájemného se otevření církví žijících v regionu.

První svaté přijímání přivedlo děti blíže ke Kristu, a my na ně nesmíme zapomínat ve svých modlitbách, a vyprošovat jim tuto milost pro celé jejich životy.

Duben

Slavnost Boží hod velikonoční byl velkou oslavou Zmrtvýchvstání Páně. Na závěr mše svaté udělil pan biskup všem přítomným z pověření papeže Františka požehnání s plnomocnými odpustky.

Březen

První skrutinium katechumenů, kteří přijmou o velikonocích z rukou pana biskupa svátost křtu a svátost biřmování. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách.

Mše svatá na závěr diecézního setkání mládeže s královéhradeckými biskupy.

Účast katechumenů na třetím a posledním skrutiniu před velikonočním přijetím svátosti křtu a biřmování z rukou našeho biskupa Jana Vokála. Modleme se za ně.

Postní duchovní obnova nás přiblížila duchovně svými přednáškami inspirovanými "Poselstvím papeže Františka k postní době 2018", a dává nám tak možnost prožít blížící se velikonoční dobu co nejhlouběji.

Setkání katechumenů při druhém skrutiniu před velikonočním přijetí svátosti křtu a svátosti biřmování.

Svěcením ratolestí palmových a jívových větviček začíná obřad květné neděle. Připomínáme si slavnostní Ježíšův vjezd do Jeruzaléma před velikonočními jarními svátky na oslátku.

Mše svatá celebrovaná otcem biskupem Janem Vokálem s přítomnými kněžími celé diecéze a obnovou kněžských slibů. Při obřadu mše svaté byly posvěceny oleje, které se používají k udílení svátostí.

Svěcením ohně a Paškálu začaly obřady Bílé soboty v trochu plačtivém počasí. Sedm katechumenů přijalo křest, biřmování a také poprvé Eucharistické Tělo a Krev Kristovu.

Bílá sobota začala Ranními chválami a vystavením Nejsvětější Svátosti k celodenní adoraci.

Obřady Velkého pátku jsou vzpomínkou na naši spásu v bolestném ukřižování a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Obětoval se za nás z lásky k nám, aby nás svou smrtí a bolestí vykoupil.

Obřady Zeleného čtvrtku připomínají poslední Ježíšovu večeři s apoštoly, ustanovení svátosti Eucharistie, utrpení v Getsemanské zahradě ale i Jidášovu zradu.

Únor

Dnešní svátek je také setkáním řeholníků a řeholnic se svým biskupem. Po slavení mše svaté se odebrali řeholníci na setkání s biskupem Janem Vokálkem.

Slavnost Uvedení Páně do chrámu oslavila farnost při katedrále Svatého Ducha večer. Posvěcení svíček Hromniček a průvodem po katedrále byla slavnost zahájena. Následovalo slavení mše svaté.

Mezi čekatele křtu byli přijati katechumeni, kteří přijmou křest z rukou pana biskupa Jana Vokála o vigilii Hodu Božího velikonočního. Dnes přijali od pana arciděkana Písmo Svaté-Bibli, aby se mohli často setkávat se Slovem Božím.

Dnešní den začal pro Církevní základní školu Bohoslužbou slova, posvěcením popela a pak byl dětem udělován popelec.

Při mši svaté byl posvěcen popel, kterým kněží a jáhen udělovali všem přítomným znamení kříže na čelo - popelec. Vstoupili jsme tak do čtyřicetidenní postní doby před velikonocemi.

Při mši svaté přijali starší a nemocní farníci svátost nemocných.

První postní křížová cesta. Vzpomínkou na křížovou cestu Našeho Pána Ježíše Krista jsme se připojili i my svou účastí na této pobožnosti.

Leden

Novoroční mší svatou jsme oslavili také svátek Matky Boží, Panny Marie. Novoroční požehnání nám udělil pan biskup Josef Kajnek.

Pan biskup Jan Vokál po mši svaté posvětil křídu pro označování domů a dal požehnání všem koledníkům ke tříkrálové sbírce pro Charitu v Hradci Králové.

Adorací při prvním pátku měsíce ledna a následnou mší svatou byla slavena Vigilie Zjevení Páně - Tří králů. Při bohoslužbě byla posvěcena tříkrálová voda, kadidlo a křída k rodinnému posvěcení a označení domovů farníků.

Svátkem "Panna Maria, Matka jednoty křesťanů" začal Týden modliteb za jednotu křesťanů. Můžeme také prosit o jednotu v našich rodinách. Adorací před večerní mší svatou od 17:30 můžeme prosit za jednotu křesťanů v naší vlasti i v celém světě.

K setkání na ekumenické bohoslužbě ve společné modlitbě, a v osobní pokoře nás křesťany vede sjednocení a vysvobozuje nás z pout řetězů zla a nenávisti.