Fotogalerie – 2019

Prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Listopad

Poslední středa listopadu připadá v letošním roce 2019 na 27. listopad který je vyhlášen jako Červená středa. Tento den vzpomínáme a modlíme se za všechny křesťany, kteří jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.

V předvečer svátku patrona naší diecéze svatého Klimenta třetího papeže po svatém Petrovi oslavili farníci svátek, který začal zpívanými nešpory v kapli, kde jsou také uloženy jeho ostatky. Pak následovala slavnostní mše svatá se závěrečným požehnáním pana biskupa J. Kajneka.

Kněžský den je setkání kněží diecéze se svým biskupem Janem Vokálem. Pan biskup celebroval mši svatou s přítomnými kněžími z celé diecéze v duchu oslavy patrona diecéze svatého Klimenta. Při mši svaté byli přijati panem biskupem kandidáti na trvalé jáhny. Po zakončení mše svaté následovalo setkání kněží v Novém Adalbertinu.

Při slavnostní nedělní mši svaté v 9:30 hod farníci předali malé dárky panu Arciděkanovi páteru Františku Hladkému k výročí sedmdesátých narozenin s přáním Božího požehnání a poděkováním za jeho dlouholeté služby farníkům.

Slavnou děkovnou mši svatou za dar svobody celebroval světící biskup Mons. Josef Kajnek s katedrální kapitulou. Před katedrálou byly rozsvíceny svíčky a složeny do tvaru České republiky.

Farníci katedrály oslavili v prvním kole sedmdesátiny pana Arciděkana Mons. Františka Hladkého po nedělní mši svaté v 6:30 ráno.

Ostatky svatého Vincenta de Paul k uctění v královéhradecké katedrále Svatého Ducha. Na závěr této události jsme se sešli ke mši svaté, po které ostatky putovali dále po naší diecézi.

Modlitbu Novény ke cti svatého Vincenta de Paul vedou sestry Vincentky. Novéna je přípravou na návštěvu při putování relikvie svatého Vincenta de Paul v naší katedrále, která se uskuteční ve středu 6. listopadu.

Při mši svaté večer v katedrále jsme si připomněli památku všech zesnulých. Po skončení mše svaté byla společná modlitba : Věřím v Boha, Otče Náš, Zdrávas Maria , které byly za plnomocné pro duše v očistci.

Památka zesnulých byla vzpomenuta v kostele na Pouchově při mši svaté a následně na místním hřbitově, kde jsou pohřbeni kněží a biskupové kteří působili v Hradci Králové.

Adorace prvního pátku měsíce listopadu je zároveň svátkem Všech svatých.

Říjen

Po zpívaných nešporech následovala pontifikální mše svatá, při které zazněla Missa Brevis od skladatele Jana Tobiáše Beckera v provedení chrámového sboru z Rychnova.

Září

Svátek svatého Václava v den státního svátku oslavila farnost při katedrále Svatého Ducha s panem biskupem Josefem Kajnekem mší svatou. Na závěr byla zpívána česká státní hymna a Svatováclavský chorál.

Svatováclavský benefiční koncert smíšeného hradeckého sboru JITRO dirigoval Jan Fajfr.

Indický arcibiskup Peter Machado v doprovodu biskupa Dereka Fernandese navštívili Hradec Králové jako klíčoví partneři projektu Adopce na dálku. V katedrále Svatého Ducha byla sloužena mše svatá a po ní následoval koncert chlapeckého souboru BONI PUERI. Výtěžek vstupného bude věnován Indickým nejchudším rodinám.

Mší svatou, kterou vedl biskup Jan Vokál byl zahájen nový školní rok 2019 až 2020 Základní církevní školy Jana Pavla II v Hradci Králové.

Zpívané nedělní nešpory v první neděli měsíce září.

Při nedělní mši svaté požehnal P. Josef Socha děti a jejich školní tašky před zahájením nového školního roku 2019 až 2020.

Červenec

Jáhenské svěcení přijali z rukou pana biskupa Jana Vokála bohoslovci Josef a Jan.

Červen

Děti z farnosti a Základní církevní školy Jana Pavla II. poprvé přijali Ježíše v eucharistii. Nezapomínejme ve svých modlitbách na ně ani na ty kteří byli již v minulých letech u prvního svatého přijímání.

Biřmovanci přijali Svátost biřmování z rukou apoštolského nuncia v Praze J. E. Mons. Charlese D. Balvo, který byl hlavním celebrantem mše svaté. Koncelebroval biskup Mons. Jan Vokál s přítomnými kněžími.

Poutní slavnost Boží hod svatodušní v katedrále jsme oslavili s panem biskupem Mons. Janem Vokálem. Na počátku mše svaté pan biskup požehnal připravené květiny - červené růže,- které byly na závěr rozdány. Růže mají zkrášlit naše domovy, srdce, a také do nich přinést požehnání Ducha Svatého.

Eucharistickým průvodem z katedrály Svatého Ducha do kostela Nanebevzetí Panny Marie se zastávkami u tří oltářů na Velkém náměstí byla zakončena slavnost Božího Těla. Slavnost Těla a Krve Páně začala v katedrále v 9:30 hodin dopoledne, s hojnou účastí královéhradeckých farníků.

Zakončení školního roku mší svatou v katedrále Ducha Svatého se zúčastnili žáci Základní církevní školy Jana Pavla II. se svými učiteli.

Květen

Poutní slavnost ke svatému Janu Nepomuckému byla slavena mší svatou v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého. Na závěr byla májová pobožnost k Panně Marii.

Mší svatou za arcibiskupa Karla Otčenáška, kterou celebroval generální vikář Mons. Jan Paseka s přítomnými kněžími, jsme si připomněli jeho osobnost. Mši svaté byla přítomna i sestra pana arcibiskupa a další příbuzní.

Noc kostelů v katedrále Svatého Ducha zahájil P. Mons. František Hladký po vyzvánění zvonů. Následovala osobní prohlídka katedrály a poté pan Ing. arch. Jan Falta provedl komentovanou prohlídkou účastníky katedrálou. Nechyběla ani hudba varhan v provedení Mgr. Josefa Zadiny, regenschoriho katedrály Svatého Ducha. Byla možnost navštívit i kapli svatého Klementa pod Bílou věží.

Po pontifikální mši svaté celebrovanou biskupem Mons. Janem Vokálem a Mons. Ladislavem Hučkem , apoštolským exarchou řeckokatolické církve , byl inaugurován nový velkobailivilk Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského pro Českou republiku za účasti patriarchy Antiochie a celého Orientu Jeho Blaženosti Josefa a velmistra řádu Jeho Excelence dona Franciska de Borbona, hraběte z Hardenbergu.

Duben

Třetí skrutinium katechumenů v přípravě na přijetí křtu a biřmování z rukou pana biskupa Jana na Bílou sobotu velikonoční.

Moto dnešního diecézního setkání "Ať se mi stane podle Tvého slova" je v katedrále vyobrazen na fresce v kněžišti. Setkání bylo zastoupeno velkým množstvím mladých křesťanů. Po homilii byli přijati panem biskupem Janem Vokálem tři bohoslovci za kandidáty jáhenské služby. Nezapomeňme je stále podporovat ve svých modlitbách.

Posvěcením ratolestí, průvodem z kaple sv. Klementa do katedrály, byla zahájena mše svatá Květné neděle a velikonoční týden.

Při společném slavení eucharistie s kněžími naší diecéze posvětil pan biskup Jan Vokál s účastí přítomných kněží oleje. Oleje budou používány k udílení svátostí křtu, biřmování, kněžství , manželství i svátost udělovaná nemocným ve všech farnostech diecéze. Při mši svaté také přítomní kněží obnovili své kněžské a jáhenské sliby svému biskupovi. Po obřadech zeleného čtvrtku následovalo setkání kněží se svým biskupem.

Obřady zeleného čtvrtku večer jsou památkou na ustanovení mše svaté a Eucharistie. Obřad umývání nohou je Ježíšův příklad jak máme i my sloužit druhým v pokoře.

Ranní chvály Bílé soboty po kterých byla vystavena Nejsvětější svátost k celodenní adoraci u Božího hrobu všem našim farníkům. Zároveň započala příprava květinové výzdoby k dnešní vigílii svátku Zmrtvýchvstání Páně. Při této mši svaté bude pan biskup Jan křtít a biřmovat katechumeny naší diecéze.

Slavnost Božího hodu velikonočního prožili farníci katedrály při slavení mše svaté s panem biskupem Janem Vokálem. Na závěr mše svaté udělil pan biskup všem přítomným plnomocné odpustky s pověření papeže Františka a velikonoční požehnání.

Zpívané slavnostní nešpory v den Božího hodu velikonočního byly s účastí přítomných farníků.

Mše svatá na velikonoční pondělí byla poděkováním za prožité velikonoce 2019. Po mši svaté před katedrálou byla vidět velikonoční koleda nejen od ministrantů ale i od starších farníků dříve narozených.

Slavnost vigilie Zmrtvýchvstání Páně byla zahájena svěcením ohně a velikonoční svíce Paškálu. Při následné mši svaté pan biskup Jan pokřtil a biřmoval přítomné katechumeny kteří také přijali ve svatém přijímání poprvé Eucharistické Tělo a Krev Kristovu.

Velkopáteční obřady - památka Umučení Páně, zpívané pašie, uctívání Kříže, svaté přijímání a na závěr možnost adorace u Božího hrobu.

Ranní chvály katedrální kapituly, katedrální scholy za účasti farníků. Adorace u Getsemanské zahrady.

Březen

Mezi čekatele křtu bylo přijato šest katechumenů. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách a připojme prosby i za všechny kteří je předcházeli v minulých létech.

Při obřadu popeleční středy přijali farníci popelec a tak byla zahájena čtyřicetidenní postní doba přípravy na Velikonoce.

Postní doba se také vyznačuje pobožnostmi křížové cesty 8. březen s P. Fr. Hladkým a 12. duben s P. Jos. Sochou. Připojte se také i vy k této pobožnosti pokání.

V pátek a v sobotu byla pro farníky při katedrále Svatého Ducha připravena v předvelikonoční době Postní duchovní obnova s vedením P. Vojtěcha Suchého, SJ.

Katechumeni se zúčastnili druhého skrutinia před přijetím křtu. Pamatujme na ně ve svých modlitbách, a vzpomeňme i na ty kteří již v minulých létech křest o velikonocích přijali.

Dnes bylo pět katechumenů v naší farnostiúčastno Prvního skrutinia před přijetím svátosti křtu a svátosti biřmování z rukou pana biskupa o Velikonocích 2019.

Únor

Svátek Uvedení Páně do chrámu je již tradičním setkáním biskupa Jana s řeholníky žijícími v královéhradecké diecézi. V kapli svatého Klimenta byly požehnány svíčky a pak následoval průvod do katedrály Svatého Ducha ke slavení mše svaté se všemi zúčastněnými.

Slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), oslavila farnost při katedrále posvěcením hromničních svící a průvodem katedrálou a pokračováním mší svatou.

Leden

Slavnostní Novoroční mše svatá ke cti Matky Boží, Panny Marie s prosbou o požehnání do všech dnů roku 2019. kterou celebroval u příležitosti uvedení do úřadu nový Generální vikář P. Jan Paseka.

V předvečer svátku Zjevení Páně - Tří Králů, požehnal Mons. Josef Socha vodu, kadidlo a křídu, které si farníci mohou odnést do svých domovů.

Slavnost Zjevení Páně - Tří Králů, končí doba vánoční.

Pan biskup Mons. Jan Vokál požehnal Tříkrálovým koledníkům.

V předvečer Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se setkali místo pravidelné mše svaté k Ekumenické bohoslužbě se zástupci nekatolických církví vedenou panem biskupem Janem Vokálem.

Na začátku večerní mši svaté bylo uvedeno pět k žadatelů do katechumenátu. Na Velikonoce 2019 přijmou z rukou pana biskupa Jana Vokála svátost křtu.

Dnešním svátkem "Panna Maria, Matka jednoty křesťanů" je zahájen Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tento týden až do 25. ledna bude každý den hodinu přede mší svatou vystavena Nejsvětější svátost k soukromé a společné adoraci a modlitbám za jednotu všech křesťanů, po které bude následovat večerní mše svatá. Jste všichni zváni, kdo se za jednotu křesťanů chcete modlit.