Chrámové sbory

Katedrální sbor

Cantores Gradecenses vznikl z iniciativy Mons. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého. Základ sboru Tvoří členové Katedrální scholy, širší členskou základnu tvoří členové dalších sborů, převážně však členové Severočeského filharmonického sboru. Bezprostřední podnět ke vzniku sboru daly úkoly spojené se zajištěním hudebního účinkování při slavnostní liturgii Diecézního Eucharistického kongresu 1.6.2002. Skupina pěvců, kteří pravidelně připravovali v různých místech královéhradecké diecéze, ale i mimo ni, s různými chrámovými sbory repertoár a program Společného sboru Diecézního Eucharistického kongresu, vytvořili základ a podmínky pro vznik sboru při katedrále Svatého Ducha.

Sbor byl potom slavnostně ustanoven v den Slavnosti sv. Klementa 23.11.2002 na Biskupství královéhradeckém za přítomnosti otce biskupa Dominika Duky OP, který činnosti Cantores Gradecenses požehnal a generálního vikáře Mons. Josefa Sochy, který se stal patronem sboru.

Sbor účinkuje při pontifikálních bohoslužbách v katedrále, ale i při slavnostních bohoslužbách v rámci celé ČR.

Repertoár sboru tvoří díla katolických autorů od počátku křesťanské kultury po současnost.
Cantores Gradecenses pracuje podle stanoveného ročního plánu. Zkouší střídavě v Hradci Králové a České Lípě jedenkrát za měsíc v sobotu.

Uměleckým vedoucím je Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha.

Katedrální schola

Schola cathedralis Gradecensis vznikla z iniciativy P. Františka Hladkého – děkana katedrály na podzim 2001. Skládá se z mužské části Collegium vocalis cathedralis a části Vox Marialis – dámská část.

Slouží o nedělních a svátečních bohoslužbách v katedrále Svatého Ducha. Od srpna 2002 však také při slavnostních bohoslužbách v různých místech královéhradecké diecéze a od května 2003 při poutních bohoslužbách v dalších diecézích ČR.

Katedrální scholu tvoří pěvci – členové farnosti při katedrále Sv. Ducha, kteří na základě duchovního zápalu věnují úkolům liturgie velkou část osobního času a energie. Zkušení pěvci katedrální scholy, na základě své obětavosti, jsou od 18. ledna 2002 jmenováni Vokalisty katedrály Svatého Ducha. Prvními Vokalisty jmenoval otec biskup Mons. Dominik Duka OP MUDr. Jana Čápa CSc., Oldřicha Mišku a PhDr. Boženu Klabalovou – zakladatelka KS.

Jmenování jim oznámil při slavnostní bohoslužbě v kapli svatého Klimenta generální vikář Mons. Josef Socha. Vokalisté katedrály jsou a budou nadále jmenováni ze členů, v památné dny katedrální scholy – na Slavnost sv. Klementa, Svátek sv. Jana Nepomuckého, na Svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Repertoár katedrální scholy se skládá převážně z liturgických děl P. Josefa Olejníka, Zdeňka Pololáníka a P. Karla Břízy. Katedrální schola se stala počátkem roku 2002 základem katedrálního sboru – Cantores Gradecenses.

Zkoušky KS probíhají pravidelně každý čtvrtek od 19.30 do 22.00 hodin v budově Biskupství královéhradeckého.

webové stránky sboru

Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha