Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 par. 1 Kodexu kanonického práva.
Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32).

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.
-ze stanov pastorační rady-

Pastorační rada farnosti u katedrály Svatého Ducha

Pastorační rada farnosti katedrály Svatého Ducha byla jmenována duchovním správcem Mons. Františkem Hladkým dne 12.11.2018. Funkční období pastorační rady farnosti je čtyři roky. Kontakty na jednotlivé členy rady lze získat na děkanství.

Seznam členů:

  • předseda Mons. František Hladký

členové

  • Mgr. Milada Fejtková
  • MUDr. Michal Hrnčiárik
  • PhDr. Božena Klabalová
  • Martin Ležík
  • Ivan Pokorný
  • Radek Vohlídka
  • Mgr. Josef Zadina