Fotogalerie – 2021

Září

Svátek Narození Panny Marie jsme oslavili spolu se dvěma bohoslovci naší královéhradecké diecéze.

Mší svatou zahájil školní rok 2021 až 2022 P. Petr Zadina Spirituál základní církevní školy Jana Pavla II.

Srpen

Dnes žehnal Mons. Pavel Boukal školní tašky a potřeby. Vše žákům, kteří si přinesli své školní tašky a potřeby

Červenec

Dnes čtvrtou neděli v červenci byl v celé církvi poprvé slaven svátek prarodičů - seniorů, jak jej vyhlásil papež František. Svátek jsme oslavili s panem biskupem Mons. Janem Vokálem.

Dnes jsme oslavili v katedrále svátek našich Slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Duchovně jsme se připojili k oslavě tohoto svátku na Velehradě.

Červen

Církevní základní škola ukončila školní rok mší svatou. Po skončení mše svaté byli někteří žáci odměněni za dobrou prezentaci školy. Žákům devátého ročníku byla udělena šerpa s nápisem "Absolvent 2021".

Svátek svatých apoštolů Petra a Pavla oslavila farnost při večerní mši svaté. Na vitráži varhanního prostoru jsou Apoštolé zobrazeni uprostřed okna.

Na Benefičním koncertu účinkovali SMILING STRING ORCHESTRA smyčcového orchestru ZUŠ Střezina s dirigentem Mikulášem Ježkem a Malé kvarteto, Malý orchestr, Leggiero kvinteto. Koncert byl uspořádán v rámci "Století Karla Otčenáška". Výtěžek dobrovolného vstupného je určen do Indie na vzdělávání dětí v nouzi.

Mši svaté před Benefičním koncertem provedeným smyčcovými orchestry mladých muzikantů ZUŠ Střezina.

Zpívané nešpory v katedrále Svatého Ducha byly ze slavnosti Těla a krve Páně. na poslední fotce jsou sluneční paprsky, dobývající se také na nešpory.

Mši svatou Slavnosti Těla a krve Páně přeloženou ze čtvrtka celebroval královéhradecký pan biskup Mons. Jan Vokál. Následoval Eucharistický průvod po Velkém náměstí se zastávkami k modlitbě a požehnání u tří oltářů připravených na náměstí. Čtvrtý oltář, kde byl Eucharistický průvod zakončen je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

První pátek v měsíci červnu s adorací a mší svatou ke cti Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše. Byla zde i možnost jako každý první pátek v měsíci přistoupit ke svátosti smíření.

Slavnost Těla a krve Páně je přesunuta na neděli 6. května. Mše svatá byla proto ke cti svatého Karla Lwanga a jeho druhů mučedníků z Ugandy.

Květen

Svátek Navštívení Panny Marie je také posledním květnovým dnem kdy se konají májové pobožnosti. Toto navštívení Panny Marie u svaté Alžběty je zobrazeno na vedlejším oltáři v jižní lodi katedrály.

Slavnost Nejsvětější Trojice oslavila farnost společně s panem děkanem katedrály Mons. Františkem Hladkým. Na hlavním oltáři je znázorněn Bůh ve třech osobách - Otec, Syn a Duch Svatý. Pan děkan v přímluvách také poděkoval za dvacet roků práce pana Mg. Josefa Zadiny ve funkci regenschori při katedrále. Poděkoval za tuto jeho práci i Bohu a popřál mu radost z práce i pro další období.

Do otevřené katedrály ve večerních hodinách dnes přicházelo mnoho lidí, kteří přišli obdivovat vnitřní prostory. Pan arciděkan Mons. František Hladký je uvítal po zahajovacím vyzvánění katedrálních zvonů a stručným komentářem vysvětlil proč je zde katedrála a jak byla postupně vybavena pro současné potřeby liturgických obřadů.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze byl ustanoven papežem Františkem a slaví se ve čtvrtek po seslání Ducha Svatého. V ČR byl poprvé slaven v roce 2015. Na poslední fotografii, která zobrazuje hlavu svatého Jana Pavla II., je v této ranní hodině ozářena část hlavy červeným světlem z vitráže.

Poutní mše svatá v katedrále Svatého Ducha byla také biřmovním dnem. Pan biskup Mons. Jan Vokál udělil Svátost biřmování těm, kteří po táto svátost dospělých toužili a po přípravě také dnes přijali.

Dnes jsme si připomněli desáté výročí od úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška. V promluvě pan biskup Mons. Jan Vokál stručně vzpomněl na některé chvíle jeho života radostí i bolestí.

Královéhradečtí farníci oslavili svátek svatého Jana Nepomuckého v kostele Nanebevzetí Panny Marie. hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Josef Socha, který ve své promluvě poukázal na obraz sv. Jana Nepomuckého, který je umístěn v tomto kostele. Na závěr mše svaté byly zpívány Loretánské litanie jako májová pobožnost. Svatý Jene Nepomucký Oroduj na nás.

Svátek svatého Jana Nepomuckého, který je také patronem naší diecéze jsme si připomněli na začátku mše svaté, ale poutní slavnost ze 7. neděle velikonoční je přesunuta na pondělí 17. května. Na vitráži okna v presbytáři katedrály je zobrazen svatý Jan Nepomucký.

Svátek Nanebevstoupení Páně. Tímto svátkem jsme si připomněli, že Pán Ježíš vystoupil ke svému Otci a sešle Apoštolům, ale i nám všem Svatého Ducha.

S panem biskupem Mons. Janem Vokálem jsme jako farníci při katedrále Svatého Ducha a přítomní kněží společně poděkovali mší svatou za přijetí jeho biskupského svěcení ve Vatikánu před deseti lety.

Duben

Čtvrtá neděle po velikonocích je Neděle Dobrého Pastýře. Pan arciděkan Fr. Hladký připomněl, že Dobrý Pastýř dá za své ovce život.

Při bohoslužbě svátku svatého Vojtěcha v katedrále Svatého Ducha byla udělena panem biskupem Mons. Janem Vokálem jedenácti kandidátům na trvalé jáhenství služba akolitů.

Druhou neděli po velikonocích vyhlásil svatý papež Jan Pavel II jako Neděle Božího milosrdenství.

Bohoslužbou Velikonočního pondělí jsme si připomněli setkání Zmrtvýchvstalého Krista se ženami, skrze které nám říká, abychom se nebáli. Před katedrálou pak bylo malé veselí se šleháním pomlázkami.

Nedělní obřady Božího hodu velikonočního jsou vyvrcholením velikonočních svátků. Na začátku mše svaté byl Asperges a pan biskup Jan Vokál prošel katedrálou a vodou posvěcenou při včerejším obřadu pokropil přítomné. Na závěr mše svaté udělil pan biskup přítomným požehnání s plnomocnými odpustky s pověření papeže Františka.

Při obřadu Bílé soboty je posvěcen oheň a od něho je zažehnuta velikonoční svíce PAŠKÁL . Do paškálu je dříve vsazeno pět velkých zrn kadidla na památku pěti ran Kristových . Přenesen je pak do chrámu a od něho jsou rozsvíceny svíčky které každý účastník drží v ruce. Na závěr bohoslužby slova je posvěcena křestní vody, kterou se křtí katechumeni, ale v letošním roce díky pandemii Covid je od tohoto obřadu upuštěno a bude uskutečněn v jiném termínu. I dnes byly jako každý rok obnoveny křestní sliby přítomných.

Velkopáteční obřady, kdy není sloužena jednou v roce tento den mše svatá, byly obohaceny o pašie podle svatého Jana v provedení katedrálního pěveckého sboru. Změnou bylo i uctívání Svatého Kříže, pokleknutím přítomných v lavicích a setrváním chvíli v usebranosti, místo pokleknutí pod Křížem.

Večerní bohoslužbou bylo zahájeno Třídenní velikonoc 2021. Na závěr mše svaté byla přenesena Nejsvětější svátost průvodem Asistence provázena klepadly do boční lodi katedrály kde byla připravena Getsemanská zahrada. Tady je možné adorovat Ježíše po celý páteční den až do obřadů Velkého pátku.

Při ranní bohoslužbě Missa Chrismatis byly panem biskupem Janem Vokálem a přítomnými kněžími posvěceny oleje, které kněží používají k udílení svátostí. V promluvě pan biskup připomněl dnešní den Zelený čtvrtek, jako připomínku na poslední večeři Kristovu a ustanovení Eucharistie a ustanovení kněžství.

Březen

Slavnostní vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma před jeho umučením jsme po posvěcení ratolestí prožili s panem biskupem Mons. Janem Vokálem při slavení mše svaté.

Svátek Zvěstování Páně oslavila farnost při katedrále mší svatou. Freska Zvěstování Páně v presbytáři přibližuje tento akt z doby před dvěma tisíci roky.

Mší svatou dnes v katedrále jsme oslavili svátek svatého Josefa s panem biskupem Janem Vokálem. Na závěr mše svaté byla modlitba litanií ke svatému Josefovi, patronu umírajících, Církve, přímluvci a vzoru křesťanských rodin a vzoru dělníků. Zakončení bylo modlitbou ke svatému Josefu panem biskupem. Svatý Josefe oroduj za nás!

Únor

Dnes jsme se rozloučili s Páterem Miloslavem Šiffelem v katedrále Svatého Ducha a následně bylo rozloučení v Pouchovském kostele svatého Pavla, kde byl duchovním správcem této farnosti. Jeho tělo bylo uloženo do kanovnické hrobky na Pouchovském hřbitově.

Dnes byla první Pobožnost křížové cesty. Uvědomili jsme si jak ve své lásce Pán Ježíš se dobrovolně odevzdal do moci katanů, aby nás ve své milosrdné a nekonečné lásce k nám i Bohu Otci zachránil. Děkujme mu za jeho lásku. Večer pokračoval pravidelnou každodenní mší svatou, při které se nám dává v Eucharistii.

Prvním dnem nastávající postní doby je Popeleční středa. Abychom si dobře uvědomili že, nastala postní doba, byly farníkům katedrály posypány hlavy popelem na znamení, že jsme prach a popel. Tak se máme také chovat ve svém životě, který by měl být životem pokory před Bohem, ne jen v postní době ale po celý náš život.

Svátek Panny Marie Lurdské jsme oslavili s panem biskupem Jesefem Kajnekem. Pan biskup stručně uvedl dějiny tohoto svátku a zdůraznil, že tento den je dnem modliteb za nemocné a také za jejich lékaře a ošetřovatele. Aktuální je to právě v této době kdy je celý svět je zkoušen epidemií který způsobuje malý vir.

Adorace prvního pátku před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní každý měsíc nám dává možnost se sejít s Kristem v Eucharistii a také přistoupit ke Svátosti smíření.

Ke Svatoblažejskému požehnání po mši svaté přistoupili všichni účastníci bohoslužby. Toto požehnání je zvláště v tomto čase považováno za velice potřebné.

Letošní bohoslužby tohoto svátečního dne byly poznamenány menší účastí věřících z důvodu vládních nařízení ochrany před epidemií, která má vládu nad celým světem. Požehnání svíček Hromniček bylo také vynecháno. Nekonalo se ani dopolední setkání řeholníků s biskupem. Vzpomeňme si ve svých modlitbách na nemocné a jejich pečovatele a lékaře a také na kněze, kteří stále slouží obětavě lidem.

Leden

Nedělí, kdy si připomínáme křest Páně, končí vánoční doba, kterou při poslední mši svaté v katedrále v 10:30 hodin toto vánočního období skončilo. Při odchodu z katedrály po mši svaté ministranti vybírali peněžité dary od přítomných pro Tříkrálovou sbírku na pomoc Charitě, která používá tyto prostředky na zmenšení problémů těch o které se Charita stará po celý rok.

Zjevení Páně - Tří králů byly posvěceny panem děkanem Mons. Františkem Hladkým tříkrálová voda, křída a kadidlo na počátku bohoslužby. Posvěcenou vodou byli pokropeni všichni přítomní a okouřeni vonným dýmem kadidla. Na konci bohoslužby vyzval pan děkan přítomné, aby si pokud chtějí odnesli vodu a křídu do svých domovů a po malé domácí pobožnosti označili domovy a vykropili svěcenou vodou k požehnání domovů.

Nový rok - svátek Matka Boží Panna Maria. Tento svátek jsme oslavili spolu s naším biskupem Mons. Janem Vokálem. Po celou slavnostní bohoslužbu byla před obětním stolem soška svatého Josefa, ke kterému se na závěr pan biskup s celou přítomnou farností obrátil v modlitbě s prosbou ochrany a pomoci celé církve a rodin v následném roce, tak jak k tomu vyzval papež František, jako k ochránci církve a rodin.