Fotogalerie – 2022

Prosinec

Svátek svatého Silvestra, biskupa a papeže byl také poslední mší svatou v roce 2022. S panem biskupem J. Kajnekem a dalšími kněžími Hradce Králové, poděkovali farníci za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce. Na závěr byla společná adorace před Nejsvětější Svátostí zakončena hymnou Kde domov můj.

Svátek Svaté Rodiny je také svátkem všech rodin. Manželé kteří přišli svátek oslavit účastí na mši svaté, také obnovili své manželské sliby a přijali požehnání od Mons. Františka Hladkého. P. Hladký také předal ženám bílý květ, jako symbol čisté lásky v Kristu a Marii.

Na svátek mučedníka svatého Štěpána byl v katedrále Vánoční koncert pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Koncert jako každoročně byl navštíven hradeckou veřejností i farníky. Do koncertu bylo také zakomponováno vyzvánění katedrálních zvonů.

Vánoční svátek Božího hodu byl v podvečer zakončen Slavnostními zpívanými vánočními nešpory, za účasti katedrální kapituly a chrámového sboru pod vedením Mgr. Jos. Zadiny.

Svátek Boží hod vánoční byl oslaven v katedrále dopoledne v 9 hodin s panem biskupem Mons. Janem Vokálem a dalšími kněžími při slavnostní mši svaté.

Půlnoční mše svatá začala v katedrále s malým osvětlení, abychom si připomněli, že přicházející Ježíš do našich srdcí a našeho života je světlem prozařující naše duše. Po sejmutí roušky, kterou byl malý Ježíšek před obětním stolem zakryt, byla rozzářena elektrickým osvětlením celá katedrála. Na závěr mše svaté dostali přítomní požehnání s plnomocnými odpustky od pana biskupa s pověření svatého otce papeže Františka.

První štědrovečerní mši svatou den v 16 hodin odpoledne celebroval Mons. arciděkan František Hladký a popřál farníkům krásné prožití vánočních svátků na konci mše svaté.

Příprava farnosti na Vánoce 2022. P. Karel Satoria ve svých promluvách a přednáškách přiblížil farníkům k jakým změnám bychom měli dospět v adventní době. Pozvánka na Vánoční koncert v katedrále na 26. prosince, tak jako každý rok.

Listopad

Při první Adventní neděli jsou žehnány adventní věnce do kostelů, ale i pro domovy farníků. Adventních věnců se sešlo celkem dost velký počet, což je dobrou naší vizitkou .

Svátek svatého Klementa má v naší diecézi velký význam, protože jsou zde uloženy ostatky tohoto svatého papeže, třetího v pořadí po svatém Petrovi. Je tedy hlavním patronem Královéhradecké diecéze. Oslavili jsme jako farnost poutní mší svatou tento den s panem biskupem J. Kajnekem. Ještě přede mší svatou se sešla kapitula k zpívaným nešporám.

Druhý den po slavnosti Ježíše Krista Krále se sešli kněží z Královéhradecké diecéze na pozvání svého biskupa Jana. Kněží jsou zástupci Ježíše v tomto pozemském životě, aby věřící lid přiváděli podle přání Božího do Království nebeského.

Mons. Josef Socha sloužil jednu z nedělních mší svatých v poslední den církevního roku o slavnosti Ježíše Krista Krále v katedrále.

Pan biskup Mons. Jan Vokál celebroval mši svatou s přítomnými kněžími za oběti totalit, při které zaznělo Mozartovo Requiem.

V pozdním odpoledni se sešli jako každý rok na hřbitově Kukleny farníci z Hradce Králové k hřbitovní pobožnosti, která má v této době zvláštní atmosféru večerního hřbitova. Pak pokračovala mše svatá v Kuklenském kostele svaté Anny, se vzpomínkou na naše blízké zemřelé, ale i na ty, kteří jsou na hřbitově pohřbeni.

Vzpomínku na zemřelé oslavili mší svatou a následnou pobožností na Pouchovském Hřbitově kněží královéhradecké kapituly s panem biskupem Josefem Kajnekem.

Večerní mší svatou ve větším počtu farníků jsme si také připomínali s panem arciděkanem Mons. Františkem Hladkým všechny svaté, které již Pán povolal ke své službě do Nebeského Království .

Při ranní mši svaté jsme si připomínali ty kteří nás předešli a již jsou v patření na svého Stvořitele a našeho Pána Ježíše Krista u kterého se za nás přimlouvají. Měli bychom je o tyto přímluvy prosit.

ŘÍJEN

V neděli 30. října jsme s panem biskupem Mons. Janem Vokálem oslavili výroční den posvěcení katedrály.

V předvečer slavnosti posvěcení katedrály celebroval mši svatou Mons. Pavel Boukal.

Na začátku nedělní mše svaté byli přijati do služby akolytů dva ministranti Jakub a Ondřej. Po přijetí pokračovala mše svatá. Nezapomínejme na ně ve svých modlitbách.

Září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Srpen

V kostele Panny Marie byla v průběhu setkání možnost duchovního setkání se s ostatky Blahoslaveného Karla Acutise, který zemřel v šestnácti letech svého života. Večerní koncert na Velkém náměstí připravili mladí hudebníci ze Slovenska.

Mladí se zúčastňovali během dne různých připravených programů. V odpoledních hodinách byly i různé koncerty. Jeden z nich byl v Žižkových sadech. Hlavní program probíhal před Královéhradeckou univerzitou. Účastníci měli možnost během každého dne po celou dobu setkání se zastavit a ztišit před vystavenou Nejsvětější Svátostí v kapli svatého Klimenta.

Zahájení Celostátního setkání mládeže v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Otec Jan Uhlíř celebroval mši svatou s mnohými kněžími z celé České republiky. Někteří kněží se účastnili i večerní mše svaté. Někteří mladí přispěli i svým zpěvem a hrou na hudební nástroje.

Červenec

Pan Arciděkan Mons. František Hladký oslavil 45 let svého kněžství. Farníci mu připravili malou pozornost k jeho výročí.

Červen

Mší svatou zakončila Církevní základní škola školní rok 2021/2022. Na závěr byli dekorováni studenti 9. třídy a ošerpováni. Škola se také rozloučia s odcházejícími učiteli.

Koncert k 90. nedožitým narozeninám varhaníka katedrály a skladatele Jiřího Strejce se konal pod vedením sbormistra Václava Uhlíře st. a dirigenta Václava Uhlíře ml. Doprovázel chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Slavnost Těla a krve Páně s průvodem z katedrály a zastavením u tří oltářů na Velkém náměstí. Čtvrtý oltář a zakončení slavnosti bylo v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Také katedrála se připojila k aktivitě "Noc otevřených kostelů".

Zpívané nešpory svatodušní za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Poutní slavnost katedrály svátku seslání Ducha Svatého. Na začátku mše svaté požehnal pan biskup růže, které byly po skončení obřadů před katedrálou rozdány přítomným, aby provoněly domovy nejen svou vůní růží ale i vůní milostí Ducha Svatého.

V předvečer poutní slavnosti svátku seslání Ducha Svatého, udělil pan biskup Jan Vokál svátost biřmování v katedrále Svatého Ducha.

Květen

Ukončení diecézního beatifikačního procesu sestry Elišky Pretschnerové z kongregace Školských sester sv. Františka působících v naší diecézi. Společně se sestrami přišlo na mši svatou poděkovat i mnoho dalších diecézanů.

Jedenácté výročí úmrtí arcibiskupa Krala Otčenáška. Mší svatou jsme si tuto událost připomněli. Na závěr mše svaté byla májová pobožnost u oltáře Panny Marie v boční lodi.

Oslava svátku svatého Jana Nepomuckého v bývalém seminárním kostele patrona naší královéhradecké diecéze.

Kněžské svěcení v katedrále Svatého Ducha. Děkujeme Bohu za toto kněžské povolání a vyprošujeme potřebné milosti k jeho kněžské práci a prosíme za další kněžská povolání.

Adorace při prvním pátku v květnu. Májové pobožnosti jsou v kostele Panny Marie.

Duben

Ukončení synodálního procesu královéhradecké diecéze. Účastníci posledního závěrečného setkání se sešli v katedrále, aby poděkování mší svatou za všechna dílčí setkávání.

Setkání ředitelů a prezidentů diecézních charit v Hradci Králové. Mše svaté se zúčastnili i někteří biskupové z Čech a Slovenska.

Při cestě do kostela potkáváme již první koledníky velikonočního pondělí. Mše svatá je jako v neděli. Po mši svaté se objevili koledníci i před katedrálou. Tento velikonoční zvyk je veselou atrakcí, která by však neměla přehlušit posvátnost velikonočních svátků.

Zpívané nešpory katedrální kapitulou a katedrální scholou v podvečer Božího hodu velikonočního v katedrále.

Boží hod velikonoční po Bílé sobotě je slavností Zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista a vyvrcholením velikonočních svátků na které jsme se připravovali celou postní dobu. Nemáme však zapomínat na to, že nás Pán Ježíš svým utrpením a smrtí vykoupil.

Bílá sobota začíná obřady svěcení ohně a posvěcením velikonoční svíce "Paškálu" před katedrálou. Průvod ve kterém je nesen Paškál jde do katedrály, kde pokračují obřady. Po posvěcení křestní vody, pan biskup projde katedrálou a pokropí všechny přítomné. Katechumeni pak přijmou svátost křtu z rukou pana biskupa Jana Vokála. Před křtem jsou obnoveny křestní sliby všech přítomných. Nově pokřtění přijmou ještě svátost biřmování, a pak pokračuje mše svatá, při které křtěnci poprvé také přijmou Tělo a krev Pána Ježíše Krista v Eucharistii.

Ranní chvály, na Bílou sobotu ráno v katedrále s účastí farníků. Celodenní adorace u Božího hrobu.

Velkopáteční obřady jsou bez proměňování Eucharistie. Farníci přijímají Eucharistii proměněnou o den dříve na zelený čtvrtek. Pak následovala soukromá adorace u Božího hrobu.

Modlitba ranních chval za účasti katedrální kapituly,katedrální scholy a farníků. Po ranních chválách je možné po celý den přijít adorovat do Getsemanské zahrady v katedrále.

Mše svatá na památku poslední večeře Páně, při které pan biskup Jan Vokál umyl dvanácti farníkům nohy, tak jako Kristus při poslední večeři před svým ukřižováním.

Zelený čtvrtek dopoledne byla mše svatá s účastí kněží královéhradecké diecéze. Při mši svaté byly posvěceny oleje k udělování svátostí. Po skončení mše svaté si odnesli kněží v připravených nádobkách posvěcené oleje do svých farností.

Svěcení ratolestí bylo v kapli svatého Klimenta a potom následoval průvod do katedrály, kde pokračovala mše svatá.

Pobožnost poslední křížove cesty v katedrále v letošní postní době. Vedla ji paní kostelnice Milada.

Březen

Svátek Zvěstování Páně se v letošním roce stal také dnem zasvěcení Ruska, Ukrajiny a celého světa Panně Marii - Neposkvrněnému Srdci. Papež František přizval k této pobožnosti zasvěcení také všechny biskupy celého světa, a požádal o účast kněží a laiků celé Církve. Pan biskup Josef zasvěcení vykonal v době, přede mší svatou, kdy zároveň probíhalo ve Vatikánu. Máme si také toto zasvěcení stále připomínat, aby to nebyl jen akt, který skončil, ale bude stále pokračovat v srdcích nás všech. Zasvěcení můžeme také čas od času obnovit každý sám. Několik fotografií je pořízeno z televizní obrazovky z přenosu pobožnosti z Vatikánu.

Postní období je také dobou, kdy se můžeme zúčastnit na pobožnosti křížové cesty. Dnes tedy byla první pobožnost křížové cesty v katedrále. Po celé postní období až do velikonočních svátků budou tyto pobožnosti pokračovat. Můžeme naší účastí také prosit o odvrácení všech válek i vlastních válek našeho srdce proti Bohu svou hříšností.

Popeleční středa - začátek postní doby před velikonocemi. Přítomným farníkům byl udělen popelec, na znamení čtyřicetidenního postního období. Všichni si máme připomenout, že toto období je příprava na největší křesťanské svátky v roce, kdy nás Pán Ježíš vykoupil z otroctví hříchů svým utrpením a tak spasil celý svět.

Únor

Svátek svatého Blažeje biskupa a mučedníka jsme oslavili mší svatou k jeho cti. Na závěr jsme dostali od pana Mons. Josefa Sochy osobní požehnání s rozžatými svícemi na přímluvu svatého Blažeje jako to bývalo v dřívějších dobách.

Na začátku přede mší svatou v tento svátek Uvedení Páně do chrámu, byly požehnány a posvěceny rozsvícené svíce v rukou přítomných dříve zvané Hromničky. Průvodem prošli přítomní farníci katedrálou. Pak pokračovala bohoslužba mší svatou.

Leden

Celý týden modliteb za jednotu křesťanů od 18. ledna do 25. ledna byla možnost soukromé adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, která byla vždy zakončena společnou adorací. Pak byla možnost zúčastnit se pravidelné večerní mše svaté. Na fotografiích je malý náhled do těchto vzácných chvil v průběhu týdne, s označeným datem na fotografiích.

Svátkem Panny Marie začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Každodenní adorací před vystavenou Eucharistií mají farníci možnost prosit při soukromé adoraci a pak při společné adoraci Ježíše Krista a Matku jednoty křesťanů Pannu Marii z tolik potřebné milosti pro jednotu v rodinách a celých společenstvích křesťanů po celý týden až do 25. ledna.

Farnost prožila první pátek měsíce ledna. Je to také první pátek roku 2022.

Svátkem Křtu Páně byla ukončena vánoční doba, jako posledním svátkem Vánoc 2021 až 2022. Na konci mše svaté byli ministranti s pokladničkami katolické Charity u východu kostela, aby věřící mohli přispět svými finančními dary na Tříkrálovou sbírku.

Svátek Zjevení Páně - Tři králové je připomínkou, že Bůh zjevil narození svého Syna Ježíše Krista všem národům světa. Církev také v tento den světí vodu, kadidlo a křídu. Vodou si pak může každý křesťan vykropit svůj domov a označit na dveřích posvěcenou křídou K+M+B+2022 . Při tomto domácím úkonu posvěcení svého domova by se mohla sejít celá rodina ve společné modlitbě.

První neděli v roce 2022 byly zpívané nešpory v katedrále s účastí katedrální kapituly, katedrální scholy a všech přítomných.

S panem biskupem Mons. Janem Vokálem vstoupila farnost a královéhradecká diecéze do roku 2022. Pan biskup nás vložil do rukou a pod ochranu Panny Marie které před několika roky zasvětil naši diecézi.