Ohlášky – 9. května 2021 (6. neděle velikonoční)

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně; v pátek je svátek sv. Matěje, apoštola a příští neděle je 7. velikonoční.

Po celý měsíc květen jsou mše svaté ráno v 7:00 zde v katedrále a večer v 18:30 s májovou pobožností v kostele Panny Marie. Výjimka je ve středu, kdy v kostele Panny Marie bude májová pobožnost v 19:00 a mše svatá tam začne v 19:30 hodin.

V neděli zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Předem upozorňuji:

  • v pondělí 17. 5. oslavíme v kostele Panny Marie při mši svaté v 18:30 hodin poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého, kde hlavním celebrantem bude Mons. Josef Socha spolu s přítomnými kněžími. Srdečně Vás zveme k účasti.
  • že před deseti roky 23. 5. zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek. Proto následující týden v sobotu 22. 5. bude zde v katedrále v 10:00 za něho mše svatá, při které bude hlavním celebrantem pan biskup Jan Vokál. Všichni jste na mši svaté srdečně vítáni.
  • v neděli 23. 5. je slavnost Seslání Ducha Svatého, tzn., že zde v katedrále oslavíme poutní slavnost. Poutní mši svatou v 9:00 bude celebrovat otec biskup Jan Vokál. Při mši svaté bude udělovat svátost biřmování.

Dnes je „Neděle modliteb za pronásledované křesťany“. K tomu vydala Česká biskupská konference následující výzvu, kterou podpořil i pan biskup Jan Vokál.

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. I když většinou vychází z náboženského fundamentalismu, především islámského, tak represe proti křesťanům narůstají i v jiných zemích. Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, kde křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří.

Situace náboženských menšin, jako jsou křesťané, je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i křesťané na Západě, zejména vlivem agresivního liberalismu a sekularizace.

Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu svatém: „Trpí-li jedna část, trpí spolu s ní všechny“ (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité si uvědomit, že v praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. Spojme se proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou dnešní tzv. „dveřní“ sbírky.

K tomu dodávám, že při odchodu z této mši svaté bude vzadu u dveří stát ministrant s košíkem, kde můžete svůj příspěvek na tento účel odevzdat. Pán Bůh zaplať.

Ohlášky – 2. května 2021 (5. neděle velikonoční)

V pondělí je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka a příští neděle je 6. velikonoční.

Dnes v 17:30 zde budou recitované nešpory za účasti katedrální kapituly, zakončené svátostným požehnáním, na které Vás srdečně zveme.

V týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 zde v katedrále. Večerní mše svaté s májovou pobožností budou v 18:30 v kostele Panny Marie, s výjimkou ve středu, kdy májová pobožnost tam začíná v 19:00 a mše svatá v 19:30 hodin.

Minulou neděli zde byla sbírka věnovaná na potřeby kněžského semináře a našich bohoslovců. Zde v katedrále jste na ní přispěli částkou …. 12.324,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tuto sbírku přispěli.

Tento týden je první pátek v květnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 do 18:00. Po 18:00 přicházejte ke svátosti smíření do kostela Panny Marie.

Tento týden na první pátek v měsíci začne v 17:30 v katedrále soukromá adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí, kterou zakončíme v 18:00 společnou adorací a svátostným požehnáním.

Příští neděli bude v celé naší diecézi, tedy i zde v katedrále, tzv. „Dveřní sbírka“, na pronásledované křesťany. Při odchodu ze mši svaté bude u východu z katedrály stát ministrant s košíkem, kde můžete svůj příspěvek odevzdat.