Přehled bohoslužeb v květnu


neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota
Hradec Králové – Velké náměstí katedrála Svatého Ducha 7:00 9:00 10:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
Hradec Králové – Velké náměstí kostel Nanebevzetí Panny Marie 8:00 10:30 18:30 18:30 18:30 19:30 18:30 18:30 18:30

18:30 mše svatá s májovou pobožností

19:30 mše svatá pro vysokoškolské studenty

10:30 mše svatá pro děti

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny.

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.

Jménem českých a moravských biskupů

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK

spolu s členy Stálé rady ČBK

Praha, 5. dubna 2022

Naléhavá výzva biskupa Jana Vokála: Otevřme dveře klepajícím!

Bratři a sestry v Kristu, spolubratři kněží, správci farností, řeholní komunity, všichni lidé dobré vůle v královéhradecké diecézi,

obracím se na Vás v mimořádně těžké době, kdy miliony lidí ve velmi blízké zemi čelí patrně největšímu zlu, jakého je člověk schopen – vědomému, chtěnému, systematickému a extrémně krutému násilí motivovanému čistou pýchou, která se nedá zakrýt. Za takové situace nemůže být žádný křesťan na vážkách, jak se zachovat. Jsme povoláni do tohoto světa a do tohoto času, abychom pomáhali obětem zmíněného zla. Abychom jim doširoka otevřeli nejenom svá srdce, ale i dveře.

 Proto Vás všechny naléhavě prosím o konkrétní pomoc Ukrajincům prchajícím před válečnou agresí, a to bez ohledu na jejich vyznání či přesvědčení. Prosím správce farností, aby jim zpřístupnili ubytovací kapacity far a dalších zařízení, prosím řeholní komunity, aby je vpustily do svých domů, prosím rodiny, aby pomohly tak, jak svedou. Naše diecézní charita a někteří duchovní již od začátku války ubytovaly desítky rodin a dalším poskytují potřebnou pomoc. Nabídli jsme rovněž kapacity biskupského Nového Adalbertina v Hradci Králové, objektu kláštera v Králíkách, Marianum v Krkonoších, prostory v poutním centru Koclířově a na dalších místech. Prosím však také každého z Vás, aby hledal konkrétní způsob, jak může pomoci skutkem lásky ve své domácnosti či ve své obci. Význam takového skutku je nejenom praktický, ale je zároveň projevem křesťanského postoje, otevřením dveří samotnému Kristu, který stojí u dveří a klepe (srov. Zj 3,20).

 Před několika lety, v době, kdy se všechny válečné konflikty zdály být našim domovům vzdálené, se vedla bouřlivá diskuse o tom, zda přijímat, či nepřijímat uprchlíky. Mnohdy jsme možná tápali a mezinárodní situace pro nás nebyla srozumitelná. Události posledních dní, kdy konkrétní a hmatatelné zlo zabíjí téměř naše sousedy, nám však jednoznačně ukazuje dělící linku mezi lhostejností a jediným správným křesťanským postojem.

 S výjimkou těch nejstarších z nás nikdo nepamatuje válku. Mnozí si však vzpomínáme, s jakou pomocí jsme se setkali za hranicemi, když jsme odcházeli před totalitou. V roce 1983 jsem přišel do Říma studovat bohosloví právě jako uprchlík. Nehrozilo mi ani zdaleka takové nebezpečí jako lidem prchajícím před válkou, i tehdy se mě však s otevřenou náručí ujalo tamní společenství církve a umožnilo mi stát se knězem. Stejně tomu tak bylo i ve Spojených státech, kde jsem mohl projít jáhenskou formací a kněžskými začátky. Tato zkušenost mi nikdy nedovolí, abych na uprchlíky nahlížel jako na někoho nežádoucího. Nikdo přece nedává dobrovolně přednost existenciální nejistotě v cizině před vlastním domovem. A pokud už to udělá, potřebuje naši pomoc v nouzi.

 Prosím Vás proto, abyste otevřeli dveře potřebným tak, jak jenom můžete. Abychom mohli pomoc konkrétních dobrovolníků koordinovat a účinně si pomáhat také navzájem, prosím, abyste o ní informovali buď diecézní charitu na e-mailu: ukrajina@hk.caritas.cz či na zvlášť zřízené infolince na telefonním čísle  737 977 757 (od 8:00 do 18:00 hodin). Zde můžete také pomoc nabízet a charita dokáže nabídku zpracovat.

 Ty, kteří nemohou pomoci bezprostředně, prosím, abyste navštívili webové stránky diecéze www.bihk.cz či diecézní charity www.hk.caritas.cz, kde je podrobně popsáno, jak přispět finančně či materiálně na pomoc pořádanou naší charitou.

 Prosím Vás také o stálou modlitbu za mír, za oběti války, jakož i za obrácení těch, kteří tento těžký hřích vědomě páchají či se na jejich zločinech jakkoliv podílejí. Zvlášť vhodná je v této souvislosti zejména každodenní modlitba Růžence, jak vyplývá z tradice modliteb za mír dle mariánských zjevení ve Fatimě. Tomuto úmyslu zasvěťme, v jednotě s naším milovaným papežem Františkem, i počínající postní dobu, v níž si můžeme něco odříci, na znamení pokání, ve prospěch zcela konkrétních potřebných.

 Srdečně Vám děkuji za pomoc, žehnám Vám a svěřuji Vás, jakož i ty, kterým pomáháte, pod mateřskou ochranu Panny Marie.

 V Kristu Váš

                               + biskup Jan

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.


Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.


Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.


Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.


Praha, 24. února 2022


Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference

Nová pravidla pro předkoncilní liturgii

Motu proprio papeže Františka

Papež František po konzultaci se světovými biskupy rozhodl změnit pravidla pro používání misálu z roku 1962, který jeho předchůdce Benedikt XVI. před čtrnácti lety umožnil používat jako „mimořádný římský ritus“. Dne 16. 7. 2021 zveřejnil list motu proprio Traditionis custodes o slavení římské liturgie v podobě před rokem 1970 a připojil k němu dopis, v němž vysvětluje důvody svého rozhodnutí.

Odpovědnost za regulaci slavení podle předkoncilního ritu se vrací biskupovi, moderátorovi diecézního liturgického života. Je v jeho výlučné kompetenci povolit používání Missale Romanům z roku 1962 v diecézi podle pokynů Apoštolského stolce. Skupiny, které již slaví podle starého misálu, nesmí vylučovat platnost a legitimitu liturgické reformy, nařízení II. vatikánského koncilu a magisteria papežů.

Mše svaté podle starého ritu se již nebudou konat ve farních kostelech, kostel a dny slavení určí biskup. Čtení budou v místním jazyce s použitím překladů schválených biskupskými konferencemi. Celebrantem musí být kněz pověřený biskupem. Biskup je také zodpovědný za ověření, zdaje vhodné zachovat slavení podle starého misálu, a ověřuje jeho účinnou užitečnost pro duchovní růst věřících.

Kněží vysvěcení po zveřejnění tohoto motu proprio, kteří mají v úmyslu používat předkoncilní misál, musí předat formální žádost diecéznímu biskupovi, který se před udělením povolení poradí s Apoštolským stolcem. Ti, kteří tak již činí, musí požádat diecézního biskupa o povolení k jeho dalšímu používání. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, zřízené papežskou komisí Ecclesia Dei, budou spadat pod jurisdikci Kongregace pro řeholníky.

V průvodním dopise k dokumentu papež František vysvětluje, že ústupky stanovené jeho předchůdci pro používání starého misálu byly motivovány především snahou podpořit překonání schizmatu vyvolaného hnutím vedeným biskupem Lefebvrem. Žádost Benedikta XVI. adresovaná biskupům, aby velkoryse přijali „oprávněné aspirace“ věncích, kteří žádali o používání tohoto misálu, měla ekleziální důvod, totiž obnovení jednoty církve.

Papež František připomíná, že rozhodnutí Benedikta XVI. motem proprio Summorum Pontificum (2007) bylo podpořeno přesvědčením, že takové opatření nezpochybní jedno ze zásadních rozhodnutí II. vatikánského koncilu, a nepodkopá tak jeho autoritu. Průzkum, který nedávno mezi biskupy provedla Kongregace pro nauku víry, však přinesl odpovědi, které odhalují situaci, jež papeže Františka trápí a znepokojuje. Považoval proto za nutné v této věci zasáhnout.

Papež v dopise konstatuje, že je zarmoucen zneužíváním liturgického slavení na jedné i druhé straně, ale také že je zarmoucen instrumentálním používáním Missale Romanum z roku 1962, které se stále více vyznačuje rostoucím odmítáním nejen liturgické reformy, ale i II. vatikánského koncilu jako takového. Pochybovat o koncilu, vysvětluje František, znamená pochybovat o samotných úmyslech koncilních otců a nakonec pochybovat o samotném Duchu Svatém, který vede církev.

Převzato z webu cirkev.cz, kráceno

Připomínka

V souvislosti s výše uvedeným připomínám všem kněžím, že na území Královéhradecké diecéze jsem neudělil žádné povolení ke slavení liturgie podle misálu z roku 1962.

* Mons. Jan Vokál biskup královéhradecký