Fotogalerie – 2020

Prosinec

Děkovnou bohoslužbou za všechny dny a milosti přijaté roku 2020 jsme vzdali Bohu díky. Kéž nás Bůh provází i v roce 2021.

Farníci vzpomínali na první oběti betlémských Mláďátek pro Ježíše. Ráno při pohledu na katedrálu Nerudovou ulicí byla katedrála zalita ranními červánky a večer se opět po měsíci Měsíc dobýval vitráží do katedrály. Ale ještě před tím byl zachycen objektivem v pozici vedle věží katedrály. Betlémská Mláďátka, přimlouvejte se za Církev Boží.

Svátek Svaté Rodiny - Ježíše Marie a Josefa je v letošním roce v den svátku svatého Jana apoštola. Manželé farnosti také přistoupili k obnovení svých manželských slibů. Otec František všem požehnal a popřál do nelehkých jednotlivých manželských životů Boží milost a sílu v radosti překonávání všech těžkostí života.

Na závěr bohoslužby Božího hodu vánočního udělil pan biskup Jan Vokál vánoční požehnání ve jménu Ježíše Krista našeho spasitele narozeného v Betlémě.

Půlnoční bohoslužby byly slouženy dvě následně za sebou. Farníci i ostatní lid, který tuto bohoslužbu navštěvuje jen o Vánočních svátcích měli tuto možnost účasti v menších počtech lidí než v minulých létech. Bůh mám tak dává úžasné milosti, přijímejme je s radostí vánoc .

Odpolední bohoslužba v katedrále na Štědrý den je trochu výjimkou, ale doba epidemie si to vyžádala. Farníci tak mohli mít účast na dalších bohoslužbách bez velkého rizika nákazy. Prosíme tak při těchto vánočních bohoslužbách o potřebné milosti v našich životech a pro církev i rodiny.

Tento prosincový den slavíme svátek Panny Marie počaté bez prvotního hříchu. Prosme Ji za přímluvy k odpuštění našich hříchů a hříchů světa.

Listopad

Na počátku adventu roku 2020 byl měsíc tak zvědavý, že nakukoval během bohoslužby do katedrály. Bože žehnej nám.

Roráty za rozbřesku a žehnáním adventních věnců farníci společně se svým knězem započali život adventního času. U požehnaných adventních věnců se ve svých domovech budou farníci setkávat v modlitbách každý den s očekáváním vánoc.

Dnešní mše svatá byla sloužena za všechny křesťany na světě, kteří jsou pronásledováni a utiskováni pro svou víru. Křesťané v dnešním dnu, který nazván Červená středa (RedWednesday) ve svých modlitbách pamatují na tento úmysl. Je to již letos třetí ročník od zavedení vzpomínky a modlitby za pronásledované křesťany. Farníci si připomněli tento den také položením rozsvícené svíčky a setrváním v krátké modlitbě před křížem katedrály i když větřík svíčky pozhasínal.

Zváni jsou všichni farníci každý den od pondělí do soboty v 16:30 až 17:30 a v neděli od 9:30 až 11:00 k soukromé adoraci. Je také možnost přistoupení ke svátosti smíření a k přijmout Eucharistii. Na vitrážích oken katerdály si tento měsíc připomínáme svátek svaté Anežky a z konce září také svatého Václava.

Říjen

Slavnost katedrály při jejím výročí posvěcení byla velice smutná beze mše svaté a bez účasti farníků. Jen v podvečer jako každý jiný den v této době byla možnost navštívit katedrálu svou účastí a adorací před vystavenou Svátostí oltářní. Byla sice možnost také jako každý den návštěva katedrály v čase otevřené pro veřejnost v dopoledních a odpoledních hodinách.

Každodenní adorace před Eucharistickým Kristem ve svátosti oltářní je v této době jediná možnost setkání se s Ježíšem v Eucharistii. Při mši svaté je tato možnost pouze prostřednictvím médií rozhlasu, televize, nebo Internetu. Važme si této možnosti a děkujme za ni Bohu.

Po svátku svatého Václava je vždy svátek svatých andělů strážných, které nám dobrotivý Bůh každému kdo se z lidí narodí dává neviditelného anděla strážného, aby nás provázel naším životem . My s ním můžeme v modlitbě komunikovat. Jejich pomoc a ochranu jistě každý zažil sám. Zároveň na tento den připadl první pátek měsíce října-památka umučení Ježíše Krista.

Září

Svátek svatého Vácava oslavila farnost při katedrále s panem biskupem J. Kajnekem při večerní mši svaté. Na obraze v jižní lodi katedrály je vyobrazen kníže svatý Václav odevzdávající svou knížecí vládu nad Čechami ve své modlitbě do rukou Panny Marie. Svatý Václave přimlouvej se za nás a naši vlast i v dnešní době. Děkujeme Ti svatý Václave.

Několik dní před svátkem našeho knížete svatého Václava byl v katedrále uskutečněn Svatováclavský koncert smíšeného sboru JITRO Hradec Králové pod vedením dirigenta pana Jana Fajfra.

Vzpomeňme na všechny děti, které v tomto měsíci nastoupili po prázdninách do škoy. V den prvního pátku prosme Pána Ježíše a Pannu Marii za všechny školáky.

Mší svatou zahájila základní církevní škola Jana Pavla II nový školní rok 2020/2021 se svým spirituálem Páterem Petrem Zadinou. Prosme v modlitbách za děti i jejich rodiny a zvláště za prvňáky, kteří začínají studovat v základní škole a za ty, kteří se budou rozhodovat o svém budoucím povolání.

Srpen

Mons. Josef Socha požehnal školní tašky všem dětem, které si je donesli.

Osazování nových fiál na průčelí katedrály na pravé straně od hlavního vchodu. Fiály byly poškozeny 29. října 2017 při vichřici a sneseny k opravě pro jejich zhoršený stav a z bezpečnostních důvodů. Lze se na fotky poškozených fiál podívat ve "Fotogalerii 2017". Další dvě zbývající fiály budou po dokončení jejich opravy osazeny také na levé straně od hlavního vchodu do katedrály.

Červenec

Páter Marek Pliačik při sloužení mše svaté v katedrále před odchodem do farnosti Dvůr Králové s Mons. Josefem Sochou - 14. července a 27. července . Květiny před obětním stolem a duha nad Velkým náměstím 10. července večer.

Rozloučení s panem kanovníkem Mons. Václavem Hegrem v katedrále. Po modlitbě z liturgie hodin a pohřebních obřadech byla rakev s jeho ostatky převezena na hřbitov Pouchov a uložena do hrobky Katedrální kapituly .

Červen

Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla jsme oslavili v menším počtu farníků, i když nás bylo více než ve všední dny. Kéž Sloupy naší víry, jak se zpívá v mešní písni nás víc přiblíží k našemu Stvořiteli. Na vitráži zadního okna u varhan jsou zobrazeni svatí apoštolové Petr a Pavel a spolu s nimi král David se svatou Lucií.

Pan biskup Jan Vokál udělil svátost kněžství kandidátům kněžství s účastí přítomných kněží diecéze. Pět nově vysvěcených kněží, jako pět ran Kristových přijalo kněžské svěcení a na konci mše svaté také udělili své novokněžské požehnání všem přítomným. Prosme Pannu Marii, o pomoc pro tyto novokněze.

Páteční zakončení školního roku bylo v katedrále ráno po skoro půlročním "dálkovém" studiu . Děti si tak vyzkoušeli jak je možné studovat i doma. Po mši svaté bylo rozloučení se žáky páté třídy, kteří přechází na Gymnázium. Pak bylo další rozloučení s některými učiteli a žáky deváté třídy, kteří budou pokračovat na vybraných středních školách a učilištích. Asi bychom měli děti podpořit svými modlitbami.

Svátek Těla a Krve Kristovy jsme jako farnost při katedrále Svatého Ducha oslavili v neděli, kdy se může zúčastnit slavnosti více farníků i z okolních farností. Průvodem po náměstí se zastávkami k modlitbě u tří oltářů a čtvrtého oltáře v kostele Panny Marie. Tradice tohoto svátku sahá až do roku 1246, kdy byl slaven poprvé v Lutychu.

Slavnostně zpívané nešpory- Modlitba Církve- nás může přivádět blíže k Nejsvětější Trojici.

Slavnost Nejsvětější Trojice připomíná, že máme ve svém životě oslavovat Boha v Trojici se Synem Ježíšem a Duchem Svatým.

Květen

Poutní slavnost v katedrále byla také poznamenána pandemií, protože se ji zúčastnilo mnohem méně farníků, než minulé roky. jako každý rok požehnal pan biskup na začátku mše svaté růže, které si mohli farníci po mši svaté odnést do svých domovů. Požehnané růže jistě provoněly domovy nejen svou vůní květiny ale i vůní Ducha Svatého.

V předvečer svátku Ducha Svatého při mši svaté přijali křest připravení katechumeni z rukou pana biskupa Jana Vokála. Pan biskup pak udělil svátost biřmování těm kteří se k této svátosti celý rok připravovali. Nezapomínejme ve svých modlitbách na všechny pokřtěné a biřmované i minulých létech v celé Církvi.

Dnes jsme si připomněli 100. výročí narození Arcibiskupa Karla Otčenáška. Pan kardinál Dominik Duka připomněl jeho práci jako biskupa královéhradecké diecéze i s obtížemi v jeho životě, kdy nemohl pracovat a sloužit ani jako kněz v totalitní době komunismu.

Dnešní svátek Nanebevstoupení Páně oslavilo svou účastí o trochu více farníků, než ve všední dny. Freska v presbytáři katedrály zobrazující výjev dnešního svátku nám tento svátek připomíná 40. den po Zmtrvýchvstání Páně .

Na dnešní nedělní den vychází svátek Dobrého Pastýře, jehož sošku máme v katedrále vpravo vzadu. Máme také ve svých modlitbách pamatovat na naše pastýře i pro budoucí pokolení. Jako každou neděli tak i dnes byla vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci, Oltář se sochou Panny Marie Kladské připomíná, že je již květen - zatím bez májových pobožností. Některé fotografie jsou z minulého týdne všedních dnů, kdy je možnost účastnit se v ranních hodinách i mše svaté v omezeném počtu farníků, od pondělí do soboty.

Duben

Svátek Neděle Božího Milosrdenství ustanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení sestry M.Faustiny Kowalské na první neděli po velikonocích 30.dubna 2000, kdy končí velikonoční oktáva. Obraz Ježíše z jehož Srdce vycházejí paprsky bílé a červené, znázorňující vodu a krev. Pod obrazem je nápis JEŽÍŠI DŮVĚŘUJI TI! Dnes jako každou současnou neděli byla opět možnost k soukromé adoraci před před vystavenou Svátostí oltářní.

Dnes byla možnost k soukromé adoraci před Nejsvětější Svátostí před polednem. Velikonoční pondělí bylo také dnem narození našeho pana arcibiskupa Karla Otčenáška. Můžeme proto k jeho 100 výročí narození připojit i své modlitby. Našel jsem fotky z velikonočního pondělí před deseti lety, kdy pan arcibiskup slavil svých 90 roků. Nikdy nezapomněl na pomlázku a na dálku vyšlehal vždy všechna přítomná děvčata od nejmladších po nejstarší, které byly přítomné jeho mši svaté. A jeho šibalský úsměv říká vše.

Boží hod velikonoční byl opět bez účasti veřejnosti v uzavřené katedrále a připomněli jsme si při obřadech slavné vzkříšení Ježíšovo a zjevení se lidem v oslaveném těle. V odpoledních hodinách byla možnost návštěvy v katedrále k soukromé adoraci před vystavenou svátostí oltářní.

Při obřadech na Bílou sobotu jsme si připomněli Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, i když to bylo jen prostřednictvím obrazovky.

Velkopátečními obřady byly upomínkou na Ježíšovo umučení, smrt a uložení těla do hrobu. Účast byla možná prostřednictvím obrazovek.

Bohoslužba Zeleného čtvrtku večer. I na obrazovce jsme prožili obřady s důvěrou v Krista. Nižší kvalita fotek je focením přes monitor počítače.

Květná neděle z obrazovky počítače s fotkami menší kvality. Postní doba v mimořádných podmínkách je pro nás křesťany výzvou pro větší otevření se Bohu.

Březen

Adorace byla jedinou možností v 11. týdnu března, jak se setkat s Kristem v katedrále. Další zpřísněná opatření a uzavření katedrály z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem ukončilo možné adorace. Modleme se za infikované i zemřelé jako následek této epidemie.

Zemřel farník Jiří Vrba a farnost se připojila k jeho rodině, která se s ním přišla rozloučit do katedrály Svatého Ducha.

Únor

Dnes byla první pobožnost křížové cesty v postním období před velikonocemi v 17:45 před večerní mší svatou.

Postní dobu jsme započali přijetím uděleného Popelce při mši svaté. Označení křížem s posvěceným popelem nám připomíná, že jsme jen prach a popel.

Po promluvě při mši svaté byli přijati katechumeni mezi čekatele křtu. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice byl zahájen posvěcením svíček a průvodem po katedrále.

Pan bisku Mons. Jan Vokál pozval řeholníky královéhradecké diecéze ke společnému setkání. Setkání bylo zahájeno mší svatou a pak pokračovalo v biskupské rezidenci.

Leden

Uvedení čekatelů do katechumenátu. Na počátku mše svaté přijal pan arciděkan Mons. František Hladký pět čekatelů do katechumenátu. O Velikonocích by měli přijmout křest z rukou pana biskupa Mons. Jana Vokála.

Na počátku týdne modliteb za jednotu křesťanů se sešli k ekumenické bohoslužbě zástupci církví a církevních společenství ke společné bohoslužbě.

Začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů je 18. ledna na svátek "Panna Maria, Matka jednoty křesťanů" a trvá do svátku "Obrácení svatého Pavla" sobota 25. leden. Každý den tohoto týdne je možné od 17:30 až 18:15 hod a to od 21. ledna do 25. ledna zúčastnit se adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, před večerní mší svatou.

Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Končí i pohled do vystaveného Betlému v katedrále, který bude opět uložen do depozitáře na celý rok. Kristus by ale měl v naších srdcí zůstávat i když Vánoce skončily.

Tříkrálovým koledníkům vyslaným na tříkrálovou sbírku pro Charitu požehnal Mons. Jan Paseka Generální vikář diecéze.

Druhá neděle po Narození Páně letos připadla na 5. leden, což je jeden den před svátkem Zjevení Páně-Tří králů.

Svátek Matky Boží, Panny Marie a první den roku 2020 oslavili farníci při katedrále Svatého Ducha s generálním vikářem Mons. Janem Pasekou a Mons. Františkem Hladkým.