Ohlášky – 19. května 2019 (6. neděle velikonoční)

Minulou neděli zde byla sbírka věnovaná na kněžský seminář a na naše bohoslovce, která zde činila … 11.062,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

V týdnu budou ve všední dny mše svaté v 7:00 v kapli sv. Klimenta, večerní mše svaté budou v kostele Panny Marie s májovou pobožností. Výjimka je ve středu, kdy si připomínáme 7. výročí od smrti pana arcibiskupa Karla Otčenáška, proto bude ve středu večerní mše svatá v 18:30 v katedrále a bude ji celebrovat otec biskup Jan a koncelebrovat bude otec biskup Josef a přítomní kněží.

Tento týden v pátek je ohlášená na mnoha místech v českých a moravských diecézích „Noc kostelů“. Do této iniciativy se zapojila i naše farnost. Venku na vývěsce je k dispozici program večera v katedrále. Prosím, abyste tomu věnovali svoji pozornost a podle svých možností nám pomohli zajistit zdárný průběh celého večera.

Vzadu za lavicemi jsou brožury s programem Týdne otevřených kostelů, prosíme, abyste si vzali nejenom vy, ale pamatovali také na své sousedy, kolegy v práci či známé. Osobně je pozvali a pomohli tak šířit Radostou zvěst.

Poutní Mše svatá – sv. Jan Nepomucký

Na svátek sv. Jana Nepomuckého

ve čtvrtek 16. května 2019

je

poutní mše svatá

s májovou pobožností

v 18.30 hodin

v bývalém seminárním kostele

sv. Jana Nepomuckého

v Hradci Králové – Na Hradě

Celebruje Mons. Jan Vokál, biskup

Pozvánka na pontifikální Mši a slavnostní investituru

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SV.LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

Velkobailivik České republiky

si dovoluje pozvat

na

PONTIFIKÁLNÍ MŠI

A

SLAVNOSTNÍ INVESTITURU

SPOJENOU S

INAUGURACÍ NOVÉHO

VELKOBAILIVA, HLAVNÍHO KAPLANA A KAPLANŮ KOMEND

ZA ÚČASTI DUCHOVNÍHO PROTEKTORA ŘÁDU

Jeho Blaženosti. JOSEFA.

Patriarchy Antiochie a celého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma

A

VELMISTRA ŘÁDU

Jeho Excelence dona FRANCISCA de BORBÓN.

hraběte z Hardenbergu

PONTIFIKÁLNÍ MŠI SVATOU BUDE CELEBROVAT

o. BISKUP JAN VOKÁL

KONCELEBROVAT BUDE

o. EXARCHA LADISLAV HUČKO

HRADEC KRÁLOVÉ

KATEDRÁLA SVATÉHO DUCHA

25.5. 2019 V 16,00 HODIN

Ohlášky – 12. května 2019 (4. neděle velikonoční)

V úterý je svátek sv. Matěje, apoštola; ve čtvrtek je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech a příští neděle 5. velikonoční.

Ve čtvrtek na svátek sv. Jana Nepomuckého je večer v 18:30 poutní mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síně a po mši svaté tam bude následovat májová pobožnost. Hlavním celebrantem bude pan biskup Jan Vokál. Z tohoto důvodu nebude večerní mše svatá v kostele Panny Marie.

V týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 v kapli sv. Klimenta a večer v 18:30 v kostele Panny Marie s májovou pobožností, s výjimkou ve čtvrtek, kdy je mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého.

Dnešní sbírka je věnována na Kněžský seminář a naše bohoslovce. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Ekleziologie – nový vzdělávací cyklus Radia Proglas

Dne 1. března 2019 zahajujeme vysílání nového vzdělávacího cyklu s názvem EKLEZIOLOGIE. Čtrnáct dílů cyklu uslyšíte každý pátek vždy ve 20.15.

Nauka o církvi, tedy ekleziologie, je vědní obor, který je součástí systematické (dogmatické) teologie. Hlavním úkolem dogmatické ekleziologie je popsat původ, podstatu a dějinnou povahu církve i její strukturu a úkoly. Ekleziologie má své nezastupitelné místo zvláště v dnešní chaotické době, kdy potřebujeme poznat identitu církve, způsoby, jakými se vyvíjela a pochopit procesy a posloupnosti, které k tomu vedly. Z každého období vývoje církve si můžeme vzít pozitivní i negativní zkušenosti a použít je vhodným způsobem i v dnešní době, je to tedy nauka velmi užitečná. Budeme moci lépe pochopit odůvodněnost bytí i další směřování církve, jakožto Těla Kristova, i její reakce na současné problémy. Vše je o to důležitější, že církev tvoříme i my sami.

Ve všech čtrnácti dílech vzdělávacího cyklu, který připravuje studio Vojtěch v Hradci Králové, nás bude touto problematikou provázet emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, katolický kněz ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Pochází z Červeného Kostelce v královéhradecké diecézi, studoval rok v teologickém konviktu v Litoměřicích, poté v letech 19911996Římě na Papežské lateránské univerzitě, z toho první dva roky filosofii a poté teologii. V letech 20012003 studoval systematickou teologii na Papežské univerzitě Gregoriana, kde získal licenciát teologie. Od roku 2003 vyučoval jako odborný asistent na Katedře systematické teologie, později přejmenované na Katedru fundamentální a dogmatické teologie, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, stal se zde také prvním fakultním kaplanem. Po dobu dvou funkčních období (2010 – 2018) zastával funkci děkana Katolické teologické fakulty UK v Praze.

Od září roku 2018 žije a pracuje v Hradci Králové. Působí jako farář ve farnosti Nový Hradec Králové a zároveň zastává v řadu dalších funkcí. Je biskupským vikářem pro školství, biskupským delegátem pro ekumenismus, ředitelem Diecézního teologického institutu, členem biskupské a kněžské rady a čestným kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

V jednotlivých dílech se postupně podíváme na teorii identity, konkrétně na problematiku křesťanské identity, dále na vývoj a směřování církve v průběhu dějin, nasvítíme církev z různých pohledů, např. jako lid Boží, Tělo Kristovo nebo Chrám Ducha Svatého, zkusíme rozkrýt strukturu církve, její poslání pro svět a nakonec se podíváme na úlohu Panny Marie v životě církve.

K poslechu vás zve Martin Weisbauer.