Ohlášky – 25. září 2022 (26. neděle v mezidobí)

ího patrona českého národa; ve čtvrtek je svátek sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archandělů; v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve; v sobotu sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve a příští neděle je 27. v mezidobí.

Ve středu na slavnost sv. Václava bude večerní mše svatá zde v katedrále. Pro informaci uvádím, že během celého dne budou na Velkém náměstí probíhat závody na kolech s názvem „Gočárovy schody“, které skončí v 17:30 hodin. Tzn., že po 17:30 nebude na náměstí již žádný závodník. Přístup ke katedrále bude možný všemi přístupovými cestami. Jen městská hromadná doprava bude jezdit pravděpodobně ještě odklonem. Nebude jezdit kolem zimního stadionu až ke Grandu.

Zítra, v pondělí se v 19:15 sejdeme na děkanství s dospělými, kteří mají zájem připravit se v letošním roce na přijetí svátosti křtu a biřmování, nebo na přijímání svátostí. Schůzka by měla být jen krátká, chtěli bychom se společně domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání. Prosím přijďte všichni, kterých se tato nabídka týká.

Minulou neděli zde byla sbírka na církevní školství v naší diecézi. Zde v katedrále jste na ní přispěli částkou … 16.542,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na ní přispěli.

V týdnu zde budou mše svaté v obvyklou dobu.

Ohlášky – 18. září 2022 (25. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů, mučedníků; ve středu je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; v pátek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze a příští neděle je 26. v mezidobí.

Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školství v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Mše svaté v tomto týdnu zde budou v pravidelném pořádku.

Příští týden v pondělí 26. 9. se v 19:15 sejdeme na děkanství s dospělými, kteří mají zájem připravit se v letošním roce na přijetí svátosti křtu a biřmování, nebo na přijímání svátostí. Schůzka by měla být jen krátká, chtěli bychom se společně domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání. Prosím přijďte všichni, kterých se tato nabídka týká.

Nová pravidla pro předkoncilní liturgii

Motu proprio papeže Františka

Papež František po konzultaci se světovými biskupy rozhodl změnit pravidla pro používání misálu z roku 1962, který jeho předchůdce Benedikt XVI. před čtrnácti lety umožnil používat jako „mimořádný římský ritus“. Dne 16. 7. 2021 zveřejnil list motu proprio Traditionis custodes o slavení římské liturgie v podobě před rokem 1970 a připojil k němu dopis, v němž vysvětluje důvody svého rozhodnutí.

Odpovědnost za regulaci slavení podle předkoncilního ritu se vrací biskupovi, moderátorovi diecézního liturgického života. Je v jeho výlučné kompetenci povolit používání Missale Romanům z roku 1962 v diecézi podle pokynů Apoštolského stolce. Skupiny, které již slaví podle starého misálu, nesmí vylučovat platnost a legitimitu liturgické reformy, nařízení II. vatikánského koncilu a magisteria papežů.

Mše svaté podle starého ritu se již nebudou konat ve farních kostelech, kostel a dny slavení určí biskup. Čtení budou v místním jazyce s použitím překladů schválených biskupskými konferencemi. Celebrantem musí být kněz pověřený biskupem. Biskup je také zodpovědný za ověření, zdaje vhodné zachovat slavení podle starého misálu, a ověřuje jeho účinnou užitečnost pro duchovní růst věřících.

Kněží vysvěcení po zveřejnění tohoto motu proprio, kteří mají v úmyslu používat předkoncilní misál, musí předat formální žádost diecéznímu biskupovi, který se před udělením povolení poradí s Apoštolským stolcem. Ti, kteří tak již činí, musí požádat diecézního biskupa o povolení k jeho dalšímu používání. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, zřízené papežskou komisí Ecclesia Dei, budou spadat pod jurisdikci Kongregace pro řeholníky.

V průvodním dopise k dokumentu papež František vysvětluje, že ústupky stanovené jeho předchůdci pro používání starého misálu byly motivovány především snahou podpořit překonání schizmatu vyvolaného hnutím vedeným biskupem Lefebvrem. Žádost Benedikta XVI. adresovaná biskupům, aby velkoryse přijali „oprávněné aspirace“ věncích, kteří žádali o používání tohoto misálu, měla ekleziální důvod, totiž obnovení jednoty církve.

Papež František připomíná, že rozhodnutí Benedikta XVI. motem proprio Summorum Pontificum (2007) bylo podpořeno přesvědčením, že takové opatření nezpochybní jedno ze zásadních rozhodnutí II. vatikánského koncilu, a nepodkopá tak jeho autoritu. Průzkum, který nedávno mezi biskupy provedla Kongregace pro nauku víry, však přinesl odpovědi, které odhalují situaci, jež papeže Františka trápí a znepokojuje. Považoval proto za nutné v této věci zasáhnout.

Papež v dopise konstatuje, že je zarmoucen zneužíváním liturgického slavení na jedné i druhé straně, ale také že je zarmoucen instrumentálním používáním Missale Romanum z roku 1962, které se stále více vyznačuje rostoucím odmítáním nejen liturgické reformy, ale i II. vatikánského koncilu jako takového. Pochybovat o koncilu, vysvětluje František, znamená pochybovat o samotných úmyslech koncilních otců a nakonec pochybovat o samotném Duchu Svatém, který vede církev.

Převzato z webu cirkev.cz, kráceno

Připomínka

V souvislosti s výše uvedeným připomínám všem kněžím, že na území Královéhradecké diecéze jsem neudělil žádné povolení ke slavení liturgie podle misálu z roku 1962.

* Mons. Jan Vokál biskup královéhradecký