Dopis věřícím ke sbírce na charitu vyhlášené na neděli 18. června 2023

Milé sestry a milí bratři v Kristu, opět po roce si Vás dovolujeme požádat o podporu ve formě finančního daru na činnost Diecézní charity Hradec Králové v rámci sbírky, která proběhne v neděli 18. června ve všech kostelích. V uplynulém roce jsme si připomněli již 30. výročí založení tehdejším královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem. Pověřil nás organizováním služby lásky jménem církve, koordinací charitního díla v naší diecézi. V současné době je toto dílo realizováno skrze síť, kterou tvoří kromě naší diecézní charity 20 profesionálních farních a oblastních charit poskytujících sociální a zdravotní služby ve více než 220 střediscích pomoci a realizujících i další projekty. Naše diecézní charita kromě tohoto pověření sama provozuje Integrační centrum pro cizince, které usiluje o co nejkvalitnější inkluzi lidí hledajících u nás nový domov nebo provází ty, kteří z různých důvodů, zejména ohrožení života ve své zemi, hledají u nás dočasné zázemí. V posledním období jsou to tisíce uprchlíků z Ukrajiny, kterým i ve spolupráci s některými farnostmi pomáháme zvládnout jejich velice náročnou situaci. Moc děkujeme i Vám za jakoukoliv pomoc našim blízkým v nouzi. Děkuji touto cestou i všem charitním pracovnicím a pracovníkům, kteří po vypuknutí války nepolevili v poskytování služeb všem potřebným a do pomoci příchozím se zapojili nad rámec své původní práce. Moc si toho vážíme. Diecézní charita nabízí lidem také prostor zapojit se do dobrovolnické služby ve třech programech, zaměřených na pomoc seniorům, lidem se zdravotním postižením či cizincům. Projektem Young Caritas oslovuje mladé lidi, které motivuje k jejich seberozvoji i v rámci projektu DofE. Dobrovolnická centra působí i při některých farních a oblastních charitách. Jistě Vám není neznámý ani projekt Adopce na dálku, podporující vzdělávání dětí z nemajetných rodin z partnerských diecézí Bangalore a Belgaum v Indii. Děkujeme i Vám, kteří sami některé z dětí podporujete jako jednotlivci, rodiny či farnosti. Více se o naší činnosti, jejíž součástí je také půjčovna pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou a další aktivity, dozvíte na našich webových stránkách www.hk.caritas.cz. Předem Vám děkujeme za Váš příspěvek na naši činnost, ale i za jakoukoliv další pomoc nám nebo charitě, která působí ve vaší farnosti, za zapojení se do různých aktivit, ale také za modlitby a prosby o Boží požehnání našeho společného úsilí ve prospěch chudých, slabých, trpících, jakkoli jinak ohrožených lidí – našich bližních, kteří potřebují momentálně provést náročným obdobím, někoho nablízku. Přejeme Vám požehnané léto plné radosti, zdraví, krásné energie.

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové Ing. Anna Maclová, ředitelka,

a Mons. Mgr. Pavel Rousek, prezident.

Ohlášky – 28. května 2023 (Seslání Ducha Svatého)

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; v úterý památka sv. Zdislavy; ve středu je svátek Navštívení Panny Marie; ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků a příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je věnována na pastorační aktivity v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Zde v katedrále dnes slavíme poutní slavnost. Mše svaté zde budou v pravidelném nedělním pořádku. Poutní mši svatou v 9:00 bude celebrovat pan biskup Jan Vokál a bude při ní udělovat svátost biřmování našim farníkům a několika biřmovancům z diecéze.

Dnes v 17:30 budou zde v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

Zítra, tedy v pondělí svatodušní, bude zde v katedrále mše svatá také dopoledne v 9:00 hodin.

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a následuje období liturgického mezidobí.

Tento týden končí měsíc květen. Proto v tomto týdnu budou ve všední dny mše svaté ráno v 7:00 hodin v pondělí, v úterý a ve středu v kapli sv. Klimenta a ve čtvrtek v pátek a v sobotu již opět v kostele Panny Marie. Večerní mše svaté v 18:30 hodin budou v pondělí a ve středu v kostele Panny Marie a v úterý a pak již pravidelně od čtvrtka zde v katedrále.

Tento týden je první pátek v červnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin.

Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude zde v katedrále v pátek. Od 17:30 tichá adorace a v 18:00 bude následovat společná adorace se svátostným požehnáním. V 18:30 hodin začne pravidelná mše svatá.

Tento týden, v pátek, bude v celé naší republice i v jiných zemích v Evropě probíhat „Noc kostelů“. Zde v katedrále začne mší svatou v 18:30 hodin a zakončíme jí závěrečným požehnáním ve 23:00 hodin. Program naleznete také venku na vývěsce.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

Ohlášky – 21. května 2023 (7. neděle velikonoční)

V pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze a příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého – zde, v katedrále, budeme slavit poutní slavnost.

Před 12. roky dne 23. května zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek. Proto v úterý bude večerní mše svatá v katedrále obětovaná za něho a bude ji celebrovat pan biskup Josef Kajnek a přítomní kněží. Z tohoto důvodu nebude mše svatá v kostele Panny Marie.

I v tomto týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 v kapli sv. Klimenta a večerní s májovou pobožností v kostele Panny Marie. Výjimka je v úterý a v sobotu, kdy je večerní mše svatá v katedrále.

Příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého, zde v katedrále budeme slavit poutní slavnost.

  • v předvečer slavnosti, v sobotu, bude v 18:30 v katedrále mše svatá z vigilie svatodušní slavnosti
  • v neděli zde budou mše svaté jako v jinou neděli. Poutní mši svatou v 9:00 hodin bude celebrovat pan biskup Jan Vokál. Při mši svaté bude udělovat svátost biřmování našim farníkům některým biřmovancům z diecéze
  • v 17:30 budou v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Srdečně zveme k účasti

Minulou neděli byla v celé naší diecézi sbírka věnovaná na pronásledované křesťany ve světě. Zde v katedrále činila … 9.049,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tuto sbírku přispěli. Příští neděli bude i v naší farnosti celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v naší diecézi.