Ohlášky – 29. ledna 2023 (4. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Jana Boska, kněze; ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu, v pátek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a příští neděle je 5. v mezidobí.

V týdnu i příští neděli zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu zde bude mše svatá dopoledne v 10:00, při které se pan biskup Josef Kajnek setká s řeholníky a řeholnicemi z naší diecéze. Tato mše svatá začne v kapli sv. Klimenta, kde posvětí svíčky „Hromničky“ a s rozžatými svícemi půjdou účastníci do katedrály, kde bude mše svatá pokračovat.

Farní mše svatá zde bude večer v 18:30 hodin. Začátek bude v severní boční lodi, před oltářem sv. Antonína, kde posvětíme svíčky a s rozžatými svícemi půjdeme v průvodu po katedrále. Prosím, přineste si na tuto mši svatou svíčky, které si pak vezmete posvěcené domů.

Tento týden je první pátek v únoru. Příležitost k přijetí svátosti smíření zde budete mít ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin.

V pátek od 17:30 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k tiché adoraci, kterou v 18 hodin zakončíme společnou adorací, se svátostným požehnáním, a v 18:30 bude následovat mše svatá.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

Oblastní charita v Hradci Králové nám poslala následující sdělení:

S velkou radostí Vám zasílám výsledky Tříkrálové sbírky 2023. Výtěžek činí … 2.215.060,- Kč ze 436 zapečetěných kasiček, plus k 24. lednu dalších … 130.331,- Kč z bezhotovostních darů, což je celkem … 2.345.291,- Kč. V katedrále jste na tuto sbírku přispěli částkou … 21.259,- Kč. Je to doposud nejvyšší částka, kterou se podařilo nashromáždit v rámci Tříkrálové sbírky. Moc vám děkuji za zorganizování sbírky, za důvěru, za vstřícnost a pomoc s organizací.

Za oblastní charitu Petra Ziková

Výzvu otce biskupa Jana k prezidentským volbám 2023

Bratři a sestry v Kristu,

v čase voleb, jejichž výsledek může po léta významně ovlivňovat atmosféru v naší společnosti, bych Vás chtěl vyzvat k odpovědnému a uvážlivému přístupu ke správě věcí veřejných, tedy k využití volebního práva a k volbě toho z kandidátů, o němž jste přesvědčeni, že má blíže k duchu Pravdy, pokoje a smíření.

Postavme se prosím naopak pokusům o pragmatické rozeštvávání společnosti, rodin a blízkých, postavme se lžím, manipulacím a šíření strachu.

V encyklice Frattelli tutti Svatý otec František varuje před užíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot,“ píše.

Naším posláním je naopak šířit křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za Pravdu, spravedlnost, úctu k druhému. Jděme proto, prosím, volit s touto úvahou a svěřme své rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě.

K tomu Vám ze srdce žehnám. Váš biskup

+ Jan Vokál