Ohlášky – 9. května 2021 (6. neděle velikonoční)

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně; v pátek je svátek sv. Matěje, apoštola a příští neděle je 7. velikonoční.

Po celý měsíc květen jsou mše svaté ráno v 7:00 zde v katedrále a večer v 18:30 s májovou pobožností v kostele Panny Marie. Výjimka je ve středu, kdy v kostele Panny Marie bude májová pobožnost v 19:00 a mše svatá tam začne v 19:30 hodin.

V neděli zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Předem upozorňuji:

 • v pondělí 17. 5. oslavíme v kostele Panny Marie při mši svaté v 18:30 hodin poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého, kde hlavním celebrantem bude Mons. Josef Socha spolu s přítomnými kněžími. Srdečně Vás zveme k účasti.
 • že před deseti roky 23. 5. zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek. Proto následující týden v sobotu 22. 5. bude zde v katedrále v 10:00 za něho mše svatá, při které bude hlavním celebrantem pan biskup Jan Vokál. Všichni jste na mši svaté srdečně vítáni.
 • v neděli 23. 5. je slavnost Seslání Ducha Svatého, tzn., že zde v katedrále oslavíme poutní slavnost. Poutní mši svatou v 9:00 bude celebrovat otec biskup Jan Vokál. Při mši svaté bude udělovat svátost biřmování.

Dnes je „Neděle modliteb za pronásledované křesťany“. K tomu vydala Česká biskupská konference následující výzvu, kterou podpořil i pan biskup Jan Vokál.

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. I když většinou vychází z náboženského fundamentalismu, především islámského, tak represe proti křesťanům narůstají i v jiných zemích. Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, kde křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří.

Situace náboženských menšin, jako jsou křesťané, je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i křesťané na Západě, zejména vlivem agresivního liberalismu a sekularizace.

Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu svatém: „Trpí-li jedna část, trpí spolu s ní všechny“ (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité si uvědomit, že v praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. Spojme se proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou dnešní tzv. „dveřní“ sbírky.

K tomu dodávám, že při odchodu z této mši svaté bude vzadu u dveří stát ministrant s košíkem, kde můžete svůj příspěvek na tento účel odevzdat. Pán Bůh zaplať.

Ohlášky – 2. května 2021 (5. neděle velikonoční)

V pondělí je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka a příští neděle je 6. velikonoční.

Dnes v 17:30 zde budou recitované nešpory za účasti katedrální kapituly, zakončené svátostným požehnáním, na které Vás srdečně zveme.

V týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 zde v katedrále. Večerní mše svaté s májovou pobožností budou v 18:30 v kostele Panny Marie, s výjimkou ve středu, kdy májová pobožnost tam začíná v 19:00 a mše svatá v 19:30 hodin.

Minulou neděli zde byla sbírka věnovaná na potřeby kněžského semináře a našich bohoslovců. Zde v katedrále jste na ní přispěli částkou …. 12.324,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tuto sbírku přispěli.

Tento týden je první pátek v květnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 do 18:00. Po 18:00 přicházejte ke svátosti smíření do kostela Panny Marie.

Tento týden na první pátek v měsíci začne v 17:30 v katedrále soukromá adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí, kterou zakončíme v 18:00 společnou adorací a svátostným požehnáním.

Příští neděli bude v celé naší diecézi, tedy i zde v katedrále, tzv. „Dveřní sbírka“, na pronásledované křesťany. Při odchodu ze mši svaté bude u východu z katedrály stát ministrant s košíkem, kde můžete svůj příspěvek odevzdat.

Bohoslužby v katedrále – v květnu

Mše svaté:

Ve všední dny (pondělí – sobota): 7:00 hodin

V neděli: v 7:00; v 9:00 a v 10:30 hodin

Po celý týden jsou večerní mše svaté s májovou pobožností v 18:30 v kostele Panny Marie, výjimka je ve středu, kdy tam mše svatá začíná v 19:30 a májová pobožnost v 19:00 hodin.

Příležitost k přijetí svátosti smíření:

Každý den (v severní – levé boční lodi) od 6:30 hodin

Katedrála je otevřena – pro soukromou modlitbu:

V úterý – pátek: 11.00 – 15.00 hodin

Žádáme:

 • vstupujte vždy s rouškou na ústech;
 • do katedrály prosím nevstupujte v případě příznaků onemocnění (horečka, suchý kašel, dušnost);
 • dodržujte vzájemný odstup min. 2 m;
 • při vstupu do chrámu si povinně vydezinfikujte ruce – dezinfekční roztok je v nádobkách vzadu na stolku.

Bohoslužby v katedrále

Bohoslužby v katedrále (od 23. 11.)

Mše svaté:

Ve všední dny (pondělí – sobota) 18:30 hodin

V neděli v 7:00; v 9:00 a v 10:30 hodin

Příležitost k přijetí svátosti smíření:

Ve všední dny (v severní boční lodi) od 18:00 hodin

Katedrála je otevřena – pro soukromou modlitbu:

V úterý – pátek: 11.00 – 15.00 hodin

Žádáme:

 • vstupujte vždy s rouškou na ústech;
 • do katedrály prosím nevstupujte v případě příznaků onemocnění (horečka, suchý kašel, dušnost);
 • dodržujte vzájemný odstup min. 2 m;
 • při vstupu do chrámu si povinně vydezinfikujte ruce – dezinfekční roztok je v nádobkách vzadu na stolku.

Prohlášení biskupů Čech a Moravy

Drazí bratři a sestry,

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12.

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů

Vaši biskupové

Praha, 20. listopadu 2020

Výzva ČBK k modlitbě růžence

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.

Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Olomouc, 7. října 2020