Svátost smíření v katedrále Svatého Ducha

Svátostí smíření Vám v sobotu 1.4. (14:00 – 15:30) poslouží:

Mons. Jan P a s e k azpovědnice – vpravo
Mons. Josef S o c h azpovědnice – vlevo
P. Marián B e n k opravá loď – u oltáře sv. Anny
Mons. Pavel B o u k a lpravá loď – u oltáře sv. Václava
P. Jaroslav B r o ž e ksakristie – presbytář – vpravo
P. Jiří H e b l tsv. Michal – presbytář – vlevo
Mons. František H l a d k ýlevá loď – u oltáře sv. Jana Nepomuckého

Ohlášky – 2. dubna 2023 (Květná neděle)

Dnes je Květná neděle. Mši svatou v 9:00 bude celebrovat otec biskup Jan Vokál a přítomní kněží. Začátek této mše svaté bude v kapli sv. Klimenta, kde pan biskup posvětí jívové ratolesti, a v průvodu půjdeme do katedrály, kde bude mše svatá pokračovat. Pašije budou zpívané. Mše svatá v 10:30 hodin začne asi o 15 minut později.

Dnes, v neděli, budou zde v katedrále zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které Vás všechny jménem katedrální kapituly srdečně zvu.

V pondělí, v úterý a ve středu je zde mše svatá v pravidelném pořádku, tj. od 18:30 hodin v kapli sv. Klimenta.

Na Zelený čtvrtek bude zde v katedrále mše svatá v 10:00 hodin a celebruje ji otec biskup Jan spolu s kněžími z celé diecéze. Při mši svaté budou posvěceny oleje a kněží obnoví před svým biskupem své kněžské sliby.

Na Zelený čtvrtek bude v katedrále mše svatá večer v 18.30 hodin na památku Večeře Páně. Mši svatou bude celebrovat také otec biskup Jan. Po mši svaté přeneseme Nejsvětější Svátost k oltáři Panny Marie v jižní lodi katedrály, kde bude připravená „Getsemanská zahrada“.

Velký Pátek – památka umučení Páně – den přísného postu. V 7:30 hodin se budeme zde v katedrále společně modlit Ranní chvály (z Denních modliteb církve). Od 8 do 18 hodin budete mít příležitost k soukromé adoraci u „Getsemanské zahrady“ a následně u Božího hrobu v jižní boční lodi katedrály. Velkopáteční obřady zde začnou v 18:00 hodin a celebruje je otec biskup Jan. Po obřadech bude zde v katedrále u oltáře Panny Marie otevřený Boží hrob a do 20:00 zde budete mít příležitost k soukromé adoraci.

Bílá sobota – církev bdí u Božího hrobu. V 7:30 hodin se budeme zde v katedrále společně modlit Ranní chvály (z Denních modliteb církve). Od 8:00 do 18:00 hodin budete mít příležitost k soukromé adoraci u Božího hrobu (zde v katedrále u oltáře Panny Marie). Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně začne v katedrále ve 20:00 hodin a celebruje ji otec biskup Jan.

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně zde budou mše svaté jako v neděli. Mši svatou v 9:00 celebruje otec biskup Jan.

Pondělí velikonoční – v katedrále budou mše svaté jako v neděli.

Vzadu za lavicemi je připravený tiskopis pro adoraci na Velký pátek u „Getsemanské zahrady“ a na Bílou sobotu u „Božího hrobu“. Prosím, zapište se tam na konkrétní půl hodinu Vy, kteří se adorace zúčastníte. Pán Bůh zaplať.

Ještě dnes je v jižní boční lodi umístěná pokladnička s nápisem „Na květinovou výzdobu o Velikonocích“. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří na tento účel přispějete.

Ohlášky – 26. března 2023 (5. neděle postní)

Dnes při mši svaté v 9:00 se naši katechumeni zúčastní 3. skrutinia.

V týdnu budou v naší farnosti mše svaté v pravidelném pořádku, jen v pátek bude v katedrále před večerní mši svatou od 17:45 pobožnost Křížové cesty.

Tento týden v sobotu budete mít zde v katedrále od 14 hodin odpoledne příležitost k přijetí svátosti smíření. K dispozici Vám zde bude více kněží. Prosím Vás využijte k přijetí této svátosti jako přípravu na Velikonoce především této možnosti. V dalších dnech bude příležitost již omezená.

Příští neděle je „Květná“. Mši svatou v 9:00 bude celebrovat otec biskup Jan Vokál a přítomní kněží. Začátek této mše svaté bude v kapli sv. Klimenta, kde pan biskup posvětí jívové ratolesti, a v průvodu půjdeme do katedrály, kde bude mše svatá pokračovat. Pašije budou zpívané. Mše svatá v 10:30 hodin začne asi o 15 minut později.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

V jižní boční lodi je pokladnička s nápisem „Na květiny o Velikonocích“. Prosím Vás, abyste nám na tento účel, podle svých možností, přispěli.