Ohlášky – 26. června 2022 (13. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka; ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a příští neděle je 14. v mezidobí.

V týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu, tzn., že v pondělí, v úterý a ve středu v kapli sv. Klimenta a ve čtvrtek v pátek a v sobotu v katedrále. Ve středu na slavnost sv. Petra a Pavla bude mše svatá také dopoledne v 9:00 v kapli sv. Klimenta.

Dnešní sbírka je věnovaná na potřeby diecézní charity v Hradci Králové. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Tento týden je první pátek v červenci. Příležitost k přijetí svátosti smíření zde budete mít ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin.

V pátek v 17:30 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18 hodin ukončíme společnou adorací se svátostným požehnáním. V 18:30 hodin zde pak bude následovat večerní mše svatá.

Ohlášky – 19. června 2022 (12. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka; ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele; v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle je 13. v mezidobí.

Dnes v naší farnosti slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Mši svatou v 9:00 bude celebrovat otec biskup Jan Vokál. Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tři oltáře budou pro tento účel postavené na Velkém náměstí a čtvrtý bude v kostele Panny Marie. Tam eucharistický průvod zakončíme chvalozpěvem „Bože, chválíme Tebe“.

Z tohoto důvodu zde dnes nebude mše svatá v 10:30 hodin.

V týdnu budou mše svaté v pravidelném pořádku, tzn. v pondělí, v úterý a ve středu v kapli sv. Klimenta a ve čtvrtek, v pátek a v sobotu zde v katedrále.

Příští neděli je sbírka věnovaná na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové. V posledním čísle farních informací jste si přečetli výzvu k této sbírce, kterou napsala ředitelka a prezident Diecézní charity.

Dnes večer od 19.00 hodin se zde v katedrále Svatého Ducha koná koncert k nedožitým 90. narozeninám pana Jiřího Strejce, který zde byl mnoho roků varhaníkem a ředitelem kůru. Srdečně Vás zveme k účasti. Bližší podrobnosti naleznete venku na vývěsce, nebo v posledním čísle našich farních informací.

Nová pravidla pro předkoncilní liturgii

Motu proprio papeže Františka

Papež František po konzultaci se světovými biskupy rozhodl změnit pravidla pro používání misálu z roku 1962, který jeho předchůdce Benedikt XVI. před čtrnácti lety umožnil používat jako „mimořádný římský ritus“. Dne 16. 7. 2021 zveřejnil list motu proprio Traditionis custodes o slavení římské liturgie v podobě před rokem 1970 a připojil k němu dopis, v němž vysvětluje důvody svého rozhodnutí.

Odpovědnost za regulaci slavení podle předkoncilního ritu se vrací biskupovi, moderátorovi diecézního liturgického života. Je v jeho výlučné kompetenci povolit používání Missale Romanům z roku 1962 v diecézi podle pokynů Apoštolského stolce. Skupiny, které již slaví podle starého misálu, nesmí vylučovat platnost a legitimitu liturgické reformy, nařízení II. vatikánského koncilu a magisteria papežů.

Mše svaté podle starého ritu se již nebudou konat ve farních kostelech, kostel a dny slavení určí biskup. Čtení budou v místním jazyce s použitím překladů schválených biskupskými konferencemi. Celebrantem musí být kněz pověřený biskupem. Biskup je také zodpovědný za ověření, zdaje vhodné zachovat slavení podle starého misálu, a ověřuje jeho účinnou užitečnost pro duchovní růst věřících.

Kněží vysvěcení po zveřejnění tohoto motu proprio, kteří mají v úmyslu používat předkoncilní misál, musí předat formální žádost diecéznímu biskupovi, který se před udělením povolení poradí s Apoštolským stolcem. Ti, kteří tak již činí, musí požádat diecézního biskupa o povolení k jeho dalšímu používání. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, zřízené papežskou komisí Ecclesia Dei, budou spadat pod jurisdikci Kongregace pro řeholníky.

V průvodním dopise k dokumentu papež František vysvětluje, že ústupky stanovené jeho předchůdci pro používání starého misálu byly motivovány především snahou podpořit překonání schizmatu vyvolaného hnutím vedeným biskupem Lefebvrem. Žádost Benedikta XVI. adresovaná biskupům, aby velkoryse přijali „oprávněné aspirace“ věncích, kteří žádali o používání tohoto misálu, měla ekleziální důvod, totiž obnovení jednoty církve.

Papež František připomíná, že rozhodnutí Benedikta XVI. motem proprio Summorum Pontificum (2007) bylo podpořeno přesvědčením, že takové opatření nezpochybní jedno ze zásadních rozhodnutí II. vatikánského koncilu, a nepodkopá tak jeho autoritu. Průzkum, který nedávno mezi biskupy provedla Kongregace pro nauku víry, však přinesl odpovědi, které odhalují situaci, jež papeže Františka trápí a znepokojuje. Považoval proto za nutné v této věci zasáhnout.

Papež v dopise konstatuje, že je zarmoucen zneužíváním liturgického slavení na jedné i druhé straně, ale také že je zarmoucen instrumentálním používáním Missale Romanum z roku 1962, které se stále více vyznačuje rostoucím odmítáním nejen liturgické reformy, ale i II. vatikánského koncilu jako takového. Pochybovat o koncilu, vysvětluje František, znamená pochybovat o samotných úmyslech koncilních otců a nakonec pochybovat o samotném Duchu Svatém, který vede církev.

Převzato z webu cirkev.cz, kráceno

Připomínka

V souvislosti s výše uvedeným připomínám všem kněžím, že na území Královéhradecké diecéze jsem neudělil žádné povolení ke slavení liturgie podle misálu z roku 1962.

* Mons. Jan Vokál biskup královéhradecký